"Igaüks, igal pool". Inimõigusi käsitlev aineteülene õppematerjal

Kui neile anda võimalus, tahab enamus õpilasi jõudu katsuda suurte moraalsete dilemmadega, mis inimõigustega seotud on: sõda, piinamine, vaesus, usk, migratsioon, naiste olukord, sõnavabadus. Inimõiguste teadvustamine aitab noortel aru saada päriselust – nende enda elust. Koolitund on ideaalne koht, kust seda mõistmist alustada.

2017. aastal loodud õppematerjal koosneb 11-st tunnikavast, mis kasutavad põnevaid ja uuenduslikke meetodeid, et inimõigusi õpetada. Kõiki tunde võib kasutada eraldiseisvalt või täiskomplektina. Materjale saab ka kasutada, et korraldada näiteks inimõiguste teemapäeva.

Täismahus eestikeelne õppematerjal ja venekeelne õppematerjal.

1. Õpime inimõigusi

See tund tutvustab õpilastele inimõigusi, kasutades slaide, praktilisi ülesandeid ning lühifilmi. Peatükki võib õpetada kui eraldiseisvat tundi või osana inimõiguste alasest kursusest.

Tunnikava, esitlus, videoklipp: “Sa oled võimas” (1:34)

2. Inimõigused Euroopas

See tund tutvustab õpilastele Euroopa põhiõiguste hartat. Samuti arutatakse ja mängitakse läbi erinevaid Suurbritannias aset leidnud kohtujuhtumeid.

Tunnikava ja esitlus

3. Inimõiguste rikkumine: näiteid Eestist

See tund tutvustab õpilastele mõningaid juhtumeid inimõiguste rikkumisest Eestis, kasutades tõsielujuhtumeid. Seda peatükki võib õpetada kui eraldiseisvat tundi või osana inimõiguste alasest kursusest.

Tunnikava ja Eesti noorte poolt loodud videod: “Kas praegu pole mitte sinu aeg?” (1:13), “Kas tunned oma õigusi?” (5:37), “Perekond kui kilp” (11:16), “Unistamise vabadus” (4:30), “Uued saapad” (4:23)

4. Sünnitamisel suremine

Selles tunnis tutvustatakse õpilastele lühifilmiga üht inimõigustega seotud teemat – sünnitamisel suremist. Neile õpetatakse põhilisi matemaatilisi meetodeid, et esitada üle maailma pärit andmeid graafiliselt, eesmärgiga võrrelda põhjuseid, miks on emade suremuse määr erinevates maades ja geograafilistes piirkondades nii erinev.

Tunnikavaesitlus ja videoklipp: “42” (4:40)

5. Sõnavabadus

See peatükk tutvustab õigust sõnavabadusele, kasutades selleks suhtlemist ja kriitilist mõtlemist. Õppematerjalina on kasutusel filmid ja informatiivne tekst. Seda peatükki võib kasutada eraldiseisvalt või osana inimõiguste kursusest.

Tunnikava, esitlus ja videoklipid: “Kuul” (1:34), “Sa oled võimas” (1:34), “Üheainsa allkirja võim” (2:17)

6. Pagulased ja varjupaigataotlused

Selles tunnis kasutame hiljuti aset leidnud tõestisündinud lugu ja rollimängu, et õpilased mõistaksid varjupaigataotlejate olukorda.

Tunnikava ja esitlus

7. Surmanuhtlus

Tunnis kasutatakse rühmaviisilist arutelu ja väitlust surmanuhtluse teemal. Õpilased saavad teada olulisi fakte ja tutvuvad hiljutise juhtumiuuringuga, mida esitletakse lühifilmiga ja sinna juurde kuuluvate kommentaaridega.

Tunnikava ja videoklipp: “Troy Davis” (6:55)

8. Tegutseme!

Selles tunnis näidatakse lühifilmi ning kasutatakse tõsielujuhtumit, et õpilasi tegutsema inspireerida. Selle peatüki materjali võib kasutada, et alustada õppekavaülest projekti, mis võimaldab õpilastel omandada praktilisi kogemusi kirjutamisest, kriitilisest mõtlemisest, meediaanalüüsist ja grupitööst, kasutades tõsielujuhtumi konteksti.

Tunnikava, esitlus ja videoklipp: “Ma võtan sõna” (9:11)

9. Sooline võrdõiguslikkus

See tund tutvustab õpilastele võrdõiguslikkuse ja soolise ebavõrdsuse teemat. Võrdõiguslikkus on olukord ühiskonnas, kus kõik inimesed on vabad arendama oma isiklikke võimeid ja tegema valikuid, mida ei piira traditsioonilised soorollid ja – stereotüübid ning naiste ja meeste hierarhiline võimusuhe (Marling, 2011 “Sissejuhatus soouuringutese”.)

Tunnikava ja esitlus

10. peatükk

See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas.

Tunnikava

11. peatükk

Selles tunnis käsitletakse väärkohtlemise teemat. Väärkohtlemine on piinamine, julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine. Sellisel viisil kohtlemine või karistamine on inimõiguste tõsine rikkumine.

Tunnikava ja videoklipp: “How to stop torture” (12:27)

Materjali uuendamist toetas Eesti Välisministeerium arengukoostööks ettenähtud vahenditest.

Tagasi