UNESCO ühendkoolid

UNESCO ühendkoolid tegutsevad rahumeelse jätkusuutliku maailma nimel, kus kõikidel inimestel on teadmised, oskused, hoiakud ja valmisolek oma elu ja tulevike harmooniliseks koosloomeks.

Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Eesti võrgustiku liikmeid tunnustatakse, neile pakutakse tasuta täiendkoolitusi, õppematerjale, nõu ja tuge võrgustiku tööga seotud projektide elluviimisel ning võimalusi osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.

Ühendkoolide tegevused on seotud 2015. aastal ÜROs vastu võetud kestliku arengu eesmärkidega, panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse ning inimõiguste, kestlikku arengut toetava ja maailmakodanikuhariduse andmisse Eesti koolides. Tegevused toetavad kestliku arengu põhimõtteid ja vastutustundliku maailmakodaniku kujundamist.

2024. aasta jaanuari seisuga kuulub Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustikku 58 liiget, lisaks on kandidaatkoolide nimekirjas 6 haridusasutust. Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin.

Küsimuste korral saad pöörduda võrgustiku koordinaatorite poole
Meelike Terasmaa (unescoschools@mondo.org.ee), Mondo Maailmakool
Maria Ivanova (maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee), Tartu loodusmaja, Läänemere Projekti rahvusvahelised tegevused

Tutvu UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku juhendmaterjaliga.

JUHENDMATERJAL

Tegevused

Võrgustiku ühised tegevused pannakse paika iga õppeaasta alguses, kuid võrgustikus osalevate koolide ettevõtmised ei ole nendega piiratud. Tegevuste planeerimisel on oodatud õpetajate ja õpilaste initsiatiiv.

Teemavaldkonnad

 • Maailmakodanikuks olemine ning rahumeelne kultuur
 • Keskkonnateadlikkus ja tegutsemine kestlikkuse nimel
 • Kultuuridevaheline õppimine ning kultuurilise mitmekesisuse ja pärandi väärtustamine

Maailmakool koordineerib järgmisi traditsioonilisi võrgustiku tegevusi

 • Koolitused, seminarid
 • ÜRO tähtpäevade tähistamine
 • Maailmapäevad
 • Noortekonkurss
 • ÜRO matke

Tartu loodusmaja koordineeritud tegevustega tutvu lähemalt siin.

2023/2024. õppeaasta põhisündmused

2023. AASTA

25.–26. august UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents Viljandis

31. august Läänemere päev

September – oktoober Läänemere Projekti sügisvaatlused (vt harrastusteaduse programmide info siin)

2. september Läänemere perepäev Tallinnas. Võimalus külastada Soome mereuurimislaeva Aranda!

16. september ja eelnev nädal Maailmakoristuspäev ja fookus rannikutele

15. – 21. september Läänemere Projekti rahvusvaheline Äro väikesaare laager Taanis

Oktoober – november UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni korraldatud elava pärandi ja traditsiooniliste õuemängude projekt eSwatini ja Namiibiaga

Oktoobri lõpp – novembri algus Harrastusteaduslike loodusvaatluste koolituspäev

1. november – 22. detsember Läänemere Projekti veebiviktoriin

14. november ÜRO minimatke Vabaduse Koolis

16. november Tartu Ülikooli Eetikakeskuse, UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja aktiivsete filosoofiaõpetajate koostöös korraldatav filosoofiapäev Tartus

29. november – 2. detsember BSP rahvusvaheliste koordinaatorite kohtumine Flensburgis, Saksamaal

2023/2024. õppeaasta põhisündmused

2024. AASTA

19. jaanuar võrgustiku koostööseminar Tartu loodusmajas (kell 13-16)

Jaanuar/ veebruar Energeetika, keskkonnasäästliku majanduse ja Rohepöörde teemaline 1-päevane õpetajakoolitus 

Veebruar Harrastusteaduslike loodusvaatluste koolituspäev

20. veebruar võrgustiku veebikohtumine (kell 16-17): ülekooliline lähenemine (inglise keeles)

28. märts võrgustiku koostööseminar Mondos (kell 13-16)

25. – 28. aprill ÜRO matke 2023

Aprill  Läänemere Projekti rahvusvaheline laager Hailuoto saarel (Oulu, Soome).

aprill – juuni Läänemere Projekti kevadvaatlused

Mai Harrastusteaduslike loodusvaatluste koolituspäev

8. mai võrgustiku veebikohtumine (kell 16-17): uue õppeaasta tegevusplaan ja aruandlus

27. – 28. august UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents


Täiendame kalendrit jooksvalt ja jagame infot esimesel võimalusel läbi võrgustiku e-postiloendi.

Kõiki Maailmakooli sündmuseid saad näha tegevuste kalendris.

Kuidas liituda UNESCO ühendkoolide võrgustikuga?

UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmesust saavad taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud haridusasutused (v.a ülikoolid).
Võrgustikuga liitumise eeldus on soov edendada UNESCO väärtuseid ning põhimõtteid läbi

 • uuenduslike ja aktiivõppemeetodite kasutamise;
 • turvalise, kestliku, vägivallavaba, kaasava ja mõjusa õpikeskkonna tagamise kõigile õpilastele;
 • suhtluse ja koostöö teiste haridusasutustega.

Võrgustiku liikmetelt oodatakse

 • igal aastal vähemalt kahe ÜRO tähtpäeva tähistamist;
 • igal aastal vähemalt ühes rahvusvahelises UNESCO projektis, programmis, kampaanias või analoogses riikliku koordinaatori poolt pakutud tegevuses;
 • igal aastal tegevusplaani ning tegevusaruande esitamist;
 • võrgustiku liikme logo kasutamist ning täisliikmeks vastuvõtmisel saadud seinaplaadi nähtavale kohale asetamist ja kogukonna teavitamist võrgustikku kuulumisest;
 • kontaktisiku määramist liikmesasutuses suhtluseks koordinaatoriga.

Võrgustikuga liitumiseks kirjutage oma soovist UNESCO ühendkoolide koordinaatoritele unescoschools@mondo.org.ee, kes saadavad teile esmalt kandidaatliikme tegevusplaani blanketi ning selle kinnitamisel kinnituskirja võrgustikuga liitumiseks.

Igal aastal hindavad võrgustiku koordinaatorid ühendkooli vastavust liikmesuse tingimustele ühendkooli poolt esitatud aruande alusel. Kui asutus ei vasta tingimustele kahel järjestikusel aastal, võib koordinaator teha ettepaneku ühendkooli liikmesus võrgustikus lõpetada. Soovi korral saab ühendkool ise lõpetada osaluse UNESCO ühendkoolide võrgustikus, saates asutuse juhi poolt allkirjastatud vabas vormis avalduse unescoschools@mondo.org.ee.

2023/2024. õppeaasta põhisündmused

Võrgustiku ajalugu

UNESCO ühendkoolide võrgustik (UNESCO Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. 2022. aasta seisuga kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku umbes 12 000 õppeasutust 182 riigist.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevusena on käivitatud mitmeid pilootprojekte, nende seas ka Läänemere Projekt (Baltic Sea Project ehk BSP), mis alustas tegevust 1989. aastal eesmärgiga suurendada Läänemere-äärsete riikide õpilaste keskkonnateadlikkust ning julgustada neid tegutsema piirkondlikul tasandil rahu ja kestliku tuleviku nimel. Aja jooksul kujunes projektist omaette koolide võrgustik.

Eesti UNESCO ühendkoolide ja BSP võrgustikud ühinesid 2018/19. õppeaastal.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib Mondo koostöös Tartu loodusmajaga. UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.