Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustik

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib  Mondo koostöös Tartu Keskkonnahariduse Keskusega.  UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Eesti võrgustiku liikmeid tunnustatakse, neile pakutakse tasuta täiendkoolitusi, õppematerjale, nõu ja tuge võrgustiku tööga seotud projektide elluviimisel ning võimalusi osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.

Missioon

Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi.

2022. aasta septembri seisuga kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku koos Läänemere Projekti koolidega 60 liiget, neist 6 kandidaadi staatuses. Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin.

2018. aasta kevadel valmis Eesti koolidele uus juhendmaterjal “UNESCO ühendkoolide võrgustiku tutvustus ja juhised Eesti ühendkoolidele”, mille kinnitas UNESCO ERK juhataja 10.05.2018 käskkirjaga.

2020. aasta alguses valmis UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti möödalaskmiste ja õnnestumiste kogumik, mis võtab kokku võrgustiku liikmete tegevusi aastatel 2018 – 2019.

2021. aasta lõpus vaatasime möödunud aastate tegemistele tagasi kogumikus UNESCO ühendkoolide võrgustik lugude kaudu: ülevaade 2019–2021 a tegevusest.

Ühendkoolide võrgustiku tegevused on seotud 2015. aastal ÜROs vastu võetud kestliku arengu eesmärkidega, panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse ning inimõiguste hariduse, kestlikku arengut toetava hariduse ja maailmakodanikuhariduse andmisse Eesti koolides. Tegevused toetavad kestliku arengu põhimõtteid ja vastutustundliku maailmakodaniku kujundamist.

Võrgustiku ühised tegevused pannakse paika iga õppeaasta alguses, kuid võrgustikus osalevate koolide ettevõtmised ei ole nendega piiratud. Oodatakse õpetajate ja õpilaste loovat lähenemist ning initsiatiivi, nõu annavad Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator Meelike Terasmaa (unescoschools@mondo.org.ee) ja Läänemere Projekti koordinaator Maria Ivanova (maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee).

2023/2024. õppeaasta põhisündmused

Lisame infot jooksvalt. Kõiki Maailmakooli üritusi saad näha tegevuste kalendris.

Kuidas liituda UNESCO ühendkoolide võrgustikuga?

Võrgustiku tutvustust ja liikmesuse tingimusi saab lugeda juhendmaterjalist “UNESCO ühendkoolide võrgustiku tutvustus ja juhised Eesti ühendkoolidele”. Kui teie kool on võrgustiku töös osalemisest huvitatud, kirjutage oma soovist UNESCO ühendkoolide koordinaatorile, kes jagab edasist infot.

Lisainfo:
Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator
unescoschools@mondo.org.ee