Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustik

UNESCO ÜHENDKOOLID (Associated Schools Project network – ASPnet)

UNESCO ühendkoolide võrgustik sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Eesti võrgustiku liikmeid tunnustatakse, neile pakutakse tasuta täiendkoolitusi, õppematerjale, nõu ja tuge võrgustiku tööga seotud projektide elluviimisel ning võimalusi osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.

2018. aastal kuulus Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustikku koos Läänemere Projekti koolidega 45 haridusasutust. Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin.

2018. aasta kevadel valmis Eesti koolidele uus juhendmaterjal “UNESCO ühendkoolide võrgustiku tutvustus ja juhised Eesti ühendkoolidele”, mille kinnitas UNESCO ERK juhataja 10.05.2018 käskkirjaga.

Missioon

Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi.

Tegevused

Tutvu 2019/20. õppeaasta tegevuste kalendriga SIIN

Ühendkoolide võrgustiku tegevused on seotud 2015. aastal ÜROs vastu võetud kestliku arengu eesmärkidega, panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse ning inimõiguste hariduse, kestlikku arengut toetava hariduse ja maailmakodanikuhariduse andmisse Eesti koolides. Tegevused toetavad kestliku arengu põhimõtteid ja vastutustundliku maailmakodaniku kujundamist.

Võrgustiku ühised tegevused pannakse paika iga õppeaasta alguses, kuid võrgustikus osalevate koolide ettevõtmised ei ole nendega piiratud. Oodatakse õpetajate ja õpilaste loovat lähenemist ning initsiatiivi, nõu annavad Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator Viktoria Rudenko (unescoschools@mondo.org.ee) ja Läänemere Projekti koordinaator Gedy Siimenson (gedy.siimenson@teec.ee).

Kuidas liituda UNESCO ühendkoolide võrgustikuga?

Võrgustiku tutvustust ja liikmesuse tingimusi saab lugeda juhendmaterjalist “UNESCO ühendkoolide võrgustiku tutvustus ja juhised Eesti ühendkoolidele”. Kui teie kool on võrgustiku töös osalemisest huvitatud, kirjutage oma soovist UNESCO ühendkoolide koordinaatorile, kes jagab edasist infot.

KONTAKT:

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator
Viktoria Rudenko
unescoschools@mondo.org.ee