Koolitustingimused

Õppekorralduse alused

Täiendkoolitusasutus MTÜ Mondo maailmahariduskeskus, registrikood 80260583, edaspidi Maailmakool, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 246509).

Maailmakool korraldab täiskasvanutele suunatud maailmahariduse alast täiendkoolitust.

Maailmakooli täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

1. Õppetöö korraldus

1.1 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.2 Õppida saab avatud registreerimisega grupikoolitustel või asutusesisestel tellimuskoolitustel.

1.3 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Maailmakooli õppekorralduse alustega.

2. Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine

2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda, mida saab teha Maailmakooli kodulehel maailmakool.ee. Registreerunud osalejad saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.2 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on maksnud õppetasu.

2.3 Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra ja/või osalejate motivatsioonikirjade alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelnev haridus, oskused, töötamine haridusvaldkonnas vms).

2.4 Koolituste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana koolituste tutvustuse juures.

2.5 Maailmakoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2.6 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

3. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

3.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

3.2 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

4. Koolituse eest tasumine

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti või e-arvetekeskuse teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Koolituse eest võib tasuda koolitatav eraisikuna või tema tööandja.

4.3 Maailmakooli koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26.

5. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

5.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

5.3 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist ei kuulu koolitustasu tagastamisele.

5.4 Tagasimakse taotluse sooviavaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse konktaktisikule.

5.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1. Osapoolte erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste tulemusel ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras Harju Maakohtus.

Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse, edaspidi Maailmakooli õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise kohta ning samuti sätestab ka täienduskoolituste tagasiside kogumise korra.

Maailmakool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Maailmakooli õppekorralduse alustest.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

1.1 Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.

1.2 Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele. Õppekavade koostamisel lähtutakse haridustöötajate täiendõppe vajadustest ning neid muudetakse jooksvalt lähtudes õpetajate täiendõppe vajadustest ja muutustest tööelus ning seadustes.

1.3  Haridustöötajate erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on reeglina maailmahariduse valdkonna alusdokumendid ning riiklikud õppekavad.

1.4 Õppekavade koostamisel lähtutakse muuhulgas ka toimunud koolituste tagasisidest ja lähtudes haridustöötajate vajadusest saada teadmisi ja oskusi maailmaharidusliku õppetöö paremaks korraldamiseks.

1.5 Õppetöös kasutatakse kaasaegseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi vajadustest ning tasemest.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine

2.1 Täienduskoolitust viivad läbi oma valdkonnas tunnustatud koolitajad, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus.

2.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.

2.3 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest on läbinud asjakohased täiskasvanu koolitaja kursused.

2.4 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

3.1 Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi. Õpperuumid on varustatud kaasaegsete koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).

3.2 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.

3.3 Maailmakool tagab igale õigeaegselt registreerunud osalejale koolitusmaterjalid paberil või elektroonselt.

3.4 Maailmakooli täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info avalikustatakse iga koolituste kirjelduses. Asutusesiseste koolituste puhul ei sisaldu reeglina kohvipaus ja lõuna hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.5 Maailmakool ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastuste eest.

4. Täienduskoolituste tagasiside kogumise kord

4.1 Iga koolituse järgselt kogub Maailmakool osalejatelt tagasiside koolituse korralduse, ruumide, koolitaja(te) ja õppesisu kohta. Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmise kohta. Pikemate koolituste puhul kogutakse tagasisidet ka koolituste kestel. Maailmakool küsib tagasisidet ka koolitajatelt.

4.2 Tagasisidet on võimalik esitada anonüümselt.

4.3 Tagasiside küsitakse üldjuhul elektroonselt.

4.4 Tagasiside küsimisel kasutakse selgelt sõnastatud hindamisskaalasid ja ka avatuid küsimusi koolituse erinevate aspektide hindamiseks.

4.5 Vastavalt tagasisidele viiakse sisse vastavad muudatused ja täiendused, et hoida õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.

Isikuandmete kaitse

MTÜ Mondo maailmahariduskeskus, edaspidi Maailmakool väärtustab isikuandmete kaitset ning lähtub andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse seadusest.

1. Milliseid andmeid kogutakse?

1.1 Koolitusele registreerimisel küsitakse osaleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit ning e-posti aadressi.

1.2 Tasuliste koolituste puhul küsitakse arve maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

2. Kuidas andmeid töödeldakse?

2.1 Registreerimiseks kasutatud e-posti aadressid lisatakse osaleja poolt registreerimisvormi kaudu väljendatud soovi korral Maailmakooli uudiskirja saajate hulka. Uudiskirja saajal on vabadus uudiskirjast igal hetkel loobuda.

2.2 Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul määral, näiteks andmete jagamine koolitajatega, et võimaldada personaalsetele vajadustele vastavat koolituse ülesehitust.

2.3 Maailmakool vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral andmete eesmärgipärase kasutamise eest.

3. Kuidas andmeid säilitatakse?

3.1 Andmeid säilitatakse privaatses elektroonilises infosüsteemis.

3.2 Andmeid säilitatakse koolitusest lähtuvate eesmärkide täitmiseni.

4. Osapoolte õigused ja vastutus

4.1 Maailmakool võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja videosalvestisi oma kodulehel, sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustustes meedias.

4.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda, tehes vastava valiku koolituse registreerimisvormis.

4.3 Maailmakoolil on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.

4.4 Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus Maailmakoolilt küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta.

4.5 Maailmakool vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.

4.6 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.

4.7 Maailmakoolil on õigus igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta. Kehtivad tingimused on alati kajastatud Maailmakooli kodulehel.

Küsimuste korral võtke palun ühendust:
Maarja Uulits
maarja@mondo.org.ee