Maailmakooli noortekonkurss 2023/2024: „Kildudest saab tervik”

Kas oled kunagi mõelnud, mis teeb sind ainulaadseks? Igaühel meist on oma nägu, oma mõtted ja tunded. Maailm, kus me elame, on nagu suur rahvaste ja kultuuride mosaiik – räägitakse eri keeltes, järgitakse erinevaid kombeid ja traditsioone. Igal killukesel on oma roll ja tähendus. Oleme ühendatud selles suures ja mitmekesises süsteemis, kus kõigil on midagi ühist – oleme inimesed.

Maailmakooli noortekonkursile ootame õpilaste loomingut, mis kajastab teadmisi ja arusaamu mitmekesisusest, erinevatest identiteetidest, nende kujunemisest ja kogukondadest, kuhu inimesed kuuluvad. Samuti kutsume teid avastama, kuidas igaühe isiklik identiteet mõjutab tema suhtlemist inimestega teistest kultuuridest. Meie ühine eesmärk on luua sildu üksteise mõistmiseks ja austamiseks.

Sul on vabad käed valida loominguline tehnika, mida soovid kasutada, olgu selleks siis maal, reels, tants, muusika, luule või mõni muu väljendusviis. Sinu julgus ja loovus aitab teha su hääle kuuldavaks.

Koos saame luua maailma, kus meie mitmekesises ühiskonnas tunneb iga inimene end mõistetuna ja väärtustatuna.

EELREGISTREERIMINE
Registreeri huvi, et saada soovitusi ja meeldetuletusi (tähtaega ei ole)

TÖÖ ESITAMINE
Aadress: konkurss@mondo.org.ee (tähtaeg 05.05)

Lähteküsimused töö loomisel

 • Kuidas mõistad erinevaid identiteete, olgu need seotud keele, rahvuse, kultuuri, soo või millegi muuga?
 • Kuidas mõistad mitmekultuurilist ja mitmekesist ühiskonda, selle tekkepõhjuseid ja mõju tänapäevale? Mis on mitmekesisuse positiivsed ja negatiivsed küljed?
 • Mis on sinu identiteet ja väärtused? Milliste identiteetidega inimesed on sinu ümber?
 • Kuidas mõjutavad stereotüübid, eelarvamused ja ebavõrdne kohtlemine ühiskonda sinu ümber?
 • Kuidas luua läbi loomingu sildu erinevate maailmade ja identiteetide vahel?
 • Kuidas suhestub sinu digitaalne identiteet sinu identiteediga reaalmaailmas?

Kuidas osaleda?

1. Registreeri oma huvi 

Kui kaalud konkursil osalemist, anna oma huvist märku täites eelregistreerimise vormi. Siis saame sind hoida kursis inspiratsioonikohtumiste, lähenevate tähtaegade ja muu konkursiga seotud infoga. Registreerida võib jooksvalt igal hetkel kuni töö tähtajani.

EELREGISTREERIMINE

2. Kogu inspiratsiooni ja tegutse

Noortekonkursi tähtajale eel korraldab Maailmakool põnevaid kohtumisi loomeinimestega, kes annavad noortele inspiratsiooni ja aitavad oma tööd kujundada. Kohtumised on tasuta. Nende kohta saadame kõigile registreerunutele jooksvalt informatsiooni.

Inspiratsiooni leiad ka eelmise aasta loovtööde virtuaalnäitusest (vaata allpool).

Õpetajatele ja juhendajatele oleme loonud toetava esitluse ja tegevusjuhendi, mille leiad siit.

3. Esita oma töö konkursile

Töö ja selgitav tekst tuleb esitada konkursi korraldajatele hiljemalt 5. maiks 2024 saates selle elektroonselt või lingina e-posti aadressile konkurss@mondo.org.ee. 

Töö esitamisel tuleb märkida autori(te) ees- ja perekonnanimi(nimed), sünniaeg(ajad), haridusasutus(ed) ja klass(id), telefoninumber(numbrid), aadress ning e-posti aadress, töö juhendaja ja tema kontaktid (kui on).

Soovime jõudu ja edu!

TÖÖ ESITAMINE

Pane tähele!

 • Konkursitöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi, tänavakunstiteose, lavastuse, essee, lühijutu, luuletuse, käsitöö, sotsiaalmeedia video või muuga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1-2-leheküljelist selgitust kontseptsiooni kohta ja tööprotsessi kirjeldust. Konkursitöö võib teostada ka paaristööna.
 • Konkursile esitatud tööd peavad olema valminud või teostatud perioodil 10. detsember 2023 – 5. mai 2024. Konkursile võib esitada üldhariduskoolis tehtud praktilisi- ja loovtöid.
 • Hindame töid kahes vanuseastmes: 7.-9. klass ja 10.-12. klass. Mõlema vanusegrupi võitjatele on auhinnaks maailmahariduslik õppereis Rootsi.
 • Tunnustame kõiki osalejaid ja anname parimatele auhinnad üle reedel, 24. mail inspireerival tänuüritusel Pelgulinna Riigigümnaasiumis, kuhu ootame osalema nii Eesti kui Ukraina noori.
 • Tööde esitamise tähtaeg on 5. mai 2024.

Taustalugemine teema mõistmiseks

Mitmekesisus avaldub mitmel moel nii individuaalsel kui ka ühiskondlikul tasandil. Üksikisiku tasandil väljendub mitmekesisus erinevates identiteetides ja kogemustes. Identiteet ei hõlma mitte ainult seda, millisest riigist inimene pärit on või mis keelt ta räägib, vaid ka tema kultuurilisi kombeid, perekondlikku tausta, usulisi veendumusi, soolist identiteeti ning paljusid teisi mõõtmeid. Mõni identiteedi osa on ühe jaoks olulisem kui teise jaoks ja see võib ajas muutuda. Kõik see moodustab igaühest rikkaliku ja mitmekülgse isiksuse ja mõjutab seda, kuidas ta maailma näeb ja sellega suhestub.

Ühiskondlikul tasandil kujutab mitmekesisus endas erinevate inimeste, rühmade ja kogukondade koostoimimist. Mitmekesine ühiskond on meie rikkus ja tugevus – see on võimalus avastada uusi vaatepunkte ning täiendada oma maailmapilti erinevate mõtete, kogemuste ja kultuuride kaudu. Just sellest rikkusest koorub loovus, innovatsioon ning võime lahendada keerulisi probleeme erinevate inimeste koostöös, sest mitmekülgsed perspektiivid toovad kaasa terviklikuma arusaamise meie ümber toimuvast.

Mitmekesisus võib mõnikord tuua kaasa väljakutseid ja vastuolusid, eriti siis, kui meie sees on stereotüübid või eelarvamused teiste inimeste või ühiskonnagruppide suhtes. Samas just nende väljakutsetega tegeledes võrsub ka rahu ja arusaam. Dialoog eri kultuuride vahel on väga oluline, et mõista teiste kombeid ja tavadest tulenevaid erisusi ning elada koos harmoonilisemalt.

Mitmekesisus aitab kaasa ka sotsiaalsele õiglusele, sest see võimaldab erinevatel ühiskonnagruppidel olla rohkem esindatud ja tunnustatud. Olles osa globaliseerunud maailmast, saame olla sildadeks erinevate inimeste ja kultuuride vahel, jagades teadmisi ja proovides üksteist paremini mõista. Ka UNESCO lähtub oma tegevuses veendumusest, et just kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi austamine on parim rahu tagatis.

Abimaterjalid juhendajale

Noortekonkursi juhendmaterjal koos “Identiteedipuu” harjutusega.

Loomingulised ja mängulised tegevused:
Dokumentaalfilmid ja tunnikavad:
Taustalugemist:

Konkursi tingimused

 • MTÜ Mondo (edaspidi: korraldaja) korraldab “Kildudest saab tervik” loovkonkursi (edaspidi: konkurss). Konkursi tingimustes reguleeritakse konkursi eesmärgid, konkursi käik, tööde vormistamise ja esitamise nõuded, samuti hindamise ning tulemustest teavitamise kord.
 • Konkursil võivad osaleda Eesti üldhariduskoolide 7.-12. klasside õpilased. 
 • Konkursil osaleja ülesanne on anda edasi enda kui noore inimese mõtteid, tundeid ja suhtumist noorte tulevikku, kasutades selleks loovaid vahendeid. 
 • Iga osaleja võib esitada konkursile maksimaalselt ühe individuaalse ja ühe grupitööna teostatud konkursitöö.
 • Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi, tänavakunstiteose, lavastuse, essee, lühijutu, luuletuse, käsitöö või muuga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1-2-leheküljelist tööprotsessi kirjeldust ja kontseptsiooni selgitust eesti, vene või inglise keeles. 
 • Konkursitöö võib teostada individuaalselt või 2-liikmelise grupina.
 • Soovituslik on konkursile eelregistreeruda täites eelregistreerumise vormi. Eelregistreerumine ei kohusta konkursitööd esitama, samuti saab konkursil osaleda ka ilma eelregistreerumata.  
 • Töö koos selgitava tekstiga tuleb esitada konkursi korraldajatele hiljemalt 5. maiks 2024 saates selle elektroonselt või lingina e-posti aadressile konkurss@mondo.org.ee. Füüsilisi objekte žürii vastu ei võta, soovitame teosed üles pildistada või salvestada videona ning edastada elektroonselt. Konkursil osaleja kohustub säilitama konkursitöö originaali 1. oktoobrini 2024.
 • Töö esitamisel tuleb märkida autori(te) ees- ja perekonnanimi(nimed), sünniaeg(ajad), haridusasutus(ed) ja klass(id), telefoninumber(numbrid), aadress ning e-posti aadress, töö juhendaja ja tema kontaktid (kui on).
 • Töö esitamisega kinnitab ja nõustub osaleja või tema seaduslik esindaja, kui osaleja vanus on alla 18 aasta, et:
 • töö on loodud iseseisvalt, mujalt võetud andmete ja teabe autor ja allikas on töös nimetatud, tööd ei ole eelnevalt esitatud muule konkursile;
 • korraldajad võivad töö autorile viidates kasutada tööd täies mahus või selle üksikuid osi korraldajate vajadusteks ilma autoriga kooskõlastamata, sealhulgas panna näitusele, fikseerida fotodel, avaldada mistahes massiteabevahendites või sotsiaalvõrgustikes piiramata ulatuses ja ajavahemikul Eestis ning väljaspool Eesti piire.

Konkursi tingimused

 • Tööde hindamisel võetakse arvesse nende vastavust konkursitingimustele. Loovtööde puhul hinnatakse autori(te) loovat ideed, töö originaalsust, teostuse kvaliteeti, sõnumi mõju ja töö vastavust konkursi eesmärgile. Konkursile esitatud töid hindab korraldajate moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kaasatakse vajadusel ka väliseid eksperte. Hindamiskomisjon valib võidutööd hiljemalt 31. maiks 2024.
 • Võitjaid teavitatakse telefoni või e-posti teel ning konkursi tulemused avaldatakse veebilehel maailmakool.ee.
 • Konkursil valitakse välja üks võidutöö kahes vanuseastmes: 7.-9. klass ja 10.-12. klass. Võidutöö autoritele on auhinnaks võimalus osaleda õppereisil välisriiki. Osalemis- ja reisikulud katab MTÜ Mondo projektist “Teadlike maailmakodanike kujundamine Eesti haridussüsteemis (MHK12)”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, ja “Supporting Ukrainian Refugees to overcome Trauma and Settlement to Estonia“, mida toetab USA suursaatkond Eestis. Kui korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel ei ole nimetatud auhindade väljaandmine võimalik, siis on korraldajatel õigus välja anda asendusauhinnad. 
 • Korraldajatel on õigus anda välja lisaauhindu.
 • Korraldajatel on õigus jätta auhind(auhinnad) välja andmata, kui hindamiskomisjon ei tuvasta konkursi kriteeriumitele vastavaid või võiduväärilisi konkursitöid.

Mis on Maailmakooli noortekonkurss?

Mondo Maailmakool korraldab iga-aastaselt noortekonkursi, mille eesmärgiks on innustada Eesti noori väljendama oma mõtteid ja tundeid globaalsetel teemadel läbi loominguliste formaatide. Konkurss on populaarne – meile saadetakse töid Narvast Saaremaani ja Võnnust Viimsini. Traditsiooniliselt on üheks auhindadest osalemine maailmahariduslikul õppereisil.

Loe võitjate kohta 2021/2022. õppeaastal või 2022/2023. õppeaastal ja vaata parimatest esitatud töödest loodud veebinäituseid.

Konkursi kohta saab lisateavet aadressil alissa.norman@mondo.org.ee või telefonilt 55604232.