Lapsabielud – Sonita Alizadeh

Lapsabielud – Sonita Alizadeh

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Inimõigused” või valikkursus „Inimene ja õigus”, teema „Inimõigused”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• teab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju inimsuhetele;
• mõistab sotsiaalse lähivõrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina.
On soovitatav, et eelnevalt on käsitletud järgmisi teemasid: perekond ja abielu. Abielu teema laiendamiseks soovitatav tund.
TUNNI PIKKUS: 45 min
Alternatiivina sellele tunniplaanile võib kasutada ka sama teema ja õpitulemustega kahe tunni (2 x 45 min) materjale.

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”