Lapsabielud – Sonita Alizadeh

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
Lõiming: ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Inimõigused” või valikkursus „Inimene ja õigus”, teema „Inimõigused”
Õpitulemused: Õpilane…
• teab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju inimsuhetele;
• mõistab sotsiaalse lähivõrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina.
On soovitatav, et eelnevalt on käsitletud järgmisi teemasid: perekond ja abielu. Abielu teema laiendamiseks soovitatav tund.
Tunnipikkus: 45 min

Alternatiivina sellele tunniplaanile võib kasutada ka sama teema ja õpitulemustega kahe tunni (2 x 45 min) materjale.

Lapsabielud – Sonita Alizadeh

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Назад