KAE5. Sooline võrdõiguslikkus

Naistele ja tüdrukutele suuremad õigused ja võimalused

Kuigi maailmas on Aastatuhande arengueesmärkide raames tehtud edusamme soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise suunas (sealhulgas ka tüdrukute ja poiste võrdne juurdepääs algharidusele), kannatavad naised ja tüdrukud jätkuvalt diskrimineerimise ja vägivalla all igal pool maailmas.

Sooline võrdõiguslikkus pole mitte ainult põhiline inimõigus, vaid ka rahuliku, jõuka ja jätkusuutliku maailma vajalik alus. Praegusel ajal on üks viiest 15–49 aastasest naisest ja tütarlapsest kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda 12-kuulise perioodi jooksul lähisuhte partneri poolt ning 49. riigis pole praegu seadusi, mis kaitseksid naisi koduvägivalla eest. Edu on saavutatud selliste kahjulike tavade osas nagu lasteabielu ja naiste suguelundite moonutamine, mille arv on viimase 10 aasta jooksul vähenenud 30%, kuid selliste tavade kaotamiseks on veel palju teha.

Tihti oodatakse tüdrukutelt suuremat panust koduses majapidamises ning abistamist õdede-vendade eest hoolitsemisel, mistõttu ei jää koolitööde jaoks piisavalt aega või ei raatsi vanemad raha selle jaoks kulutada leides, et tütardest on rohkem kasu kodus. Suurem osakaal kodustest majapidamistöödest ning laste eest hoolitsemistest langeb naiste õlule, mis ei ole nii ainult arengumaades, vaid täheldatav igas maailma piirkonnas. Keskmiselt veedab naine 19% oma päevast erinevatele tasustamata töödele kodus, mis on ligi poole rohkem võrreldes meeste keskmisega (8%). Naise jaoks tähendab see vähem aega puhkamiseks, õppimiseks, enda eest hoolitsemiseks ja teisteks tegevusteks.

Hoolimata sellest, et 2013. aasta seisuga iga kümnes tüdruk koolis ei käinud, moodustavad naised praegu kaks kolmandikku kõikidest lugemis- ja kirjutamisoskusega täiskasvanutest maailmas. Positiivse arenguna saab välja tuua ka ülemaailmset naiste osaluse kasvu parlamendis: 2016. aastaks oli see tõusnud 23 protsendini ning 46 riigis moodustavad naised 30 protsenti parlamendi liikmetest. Kõrgeim naiste osakaal parlamendis on Rwandas 63.8 protsenti.

Naistele ja tüdrukutele võrdse juurdepääsu tagamine haridusele, tervishoiule, inimväärsele tööle ja esindatus poliitilistes ning majanduslikes otsustusprotsessides soodustab jätkusuutlikku majandust ning on kasulik ühiskonnale. Õigusaktide rakendamine, mis seotud naiste võrdõiguslikkusega töökohas ning naistele suunatud kahjulike tavade kasutamisega on paljudes maailma riikides levinud soolise diskrimineerimise lõpetamiseks ülioluline.

 

Mida sina teha saad:

  • Juhi tähelepanu soolisele ebavõrdsusele seal, kus seda märkad! (näit: kas sinu koolis saavad tüdrukud soovi korral puutöö tundides osaleda? vms)
  • Tegutse nii ja toetad võrdõiguslikkust
  • Toeta naiste ettevõtlust ja tüdrukute kooliteed Mondo fondide kaudu https://mondo.org.ee/toeta/
  •  
     

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

UN Women

He for She campaign

Every Woman Every Child Initiative

UN Population Fund: Gender Equality

UN Population Fund: Gender Based Violence