5. eesmärk. Sooline võrdõiguslikkus

Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning võimestada kõiki naisi ja tütarlapsi.

Sooline võrdõiguslikkus pole mitte ainult inimõigus, vaid ka rahuliku ja jätkusuutliku maailma alus – see on läbivalt kõigi teiste eesmärkidega seotud. Kuigi haridusvaldkonnas on soolise võrdõiguslikkuse suunas juba edusamme (vt 4. eesmärk), kannatavad naised ja tüdrukud jätkuvalt diskrimineerimise ja vägivalla all igal pool maailmas. ÜRO 2021. aasta andmetel on maailmas 641 miljonit naist, kes on lähisuhtevägivalda vähemalt korra elus kogenud. Kuigi probleem on laiaulatuslik, ei ole 49 riigis jätkuvalt seadusi, mis naisi koduvägivalla eest kaitseksid.

Globaalsete edulugudena saab välja tuua lapsabielude ja naiste suguelundite moonutamise vastase võitluse. Kuigi 2021. aastal oli iga viies naine abiellunud alaealiselt (kõrgeim vastav näitaja oli Sahara-taguses Aafrikas 35% ja Lõuna-Aasias 28%), siis viimase viie aasta jooksul on lapsabielude hulk 10% võrra vähenenud. Naiste suguelundite moonutamine, mille ohvriks on 2021. aasta andmete järgi langenud läbi ajaloo vähemalt 200 miljonit tüdrukut ja naist, on samuti viimasel kümnendil ligi kolmandiku võrra vähenenud.

Positiivse arenguna saab välja tuua ka ülemaailmse naiste osaluse kasvu parlamentides: 2022. aastaks oli see tõusnud 26,2%-ni ning kõrgeim naiste osakaal parlamendis oli 61,3% Rwandas. Samuti on edusamme märgata hariduses. Kui aastal 1995 käis koolis iga 100 poisi kohta umbes 90 tüdrukut, siis 2018. aastaks jõuti selles osas võrdsuseni. Naiste osalus on kolmekordistunud kõrghariduses ja 74% riikidest eksisteerib nüüd sooline ebavõrdsus meeste kahjuks. Tüdrukute õpitulemused paranevad poiste omadest kiiremini, kuid uued soolised lõhed arenevad digioskuste valdkonnas ning enamus kirjaoskamatutest täiskasvanutest on ikka veel naised. Kuigi kirjaoskuse määrad on üldiselt maailmas nii meeste kui naiste puhul suurenenud, oli 2020. aastal kirjaoskusega umbes 90% meestest ja 83% naistest.

Sooline diskrimineerimine algab tihti juba kodus – tüdrukutelt oodatakse suuremat panust kodumajapidamises ning abistamist õdede-vendade eest hoolitsemisel. Seetõttu ei jää koolitööde jaoks piisavalt aega või ei raatsi vanemad hariduse jaoks raha kulutada, leides, et tütardest on rohkem kasu kodus. Fakt, et suurem osa kodustest majapidamistöödest ning laste eest hoolitsemisest langeb naiste õlule, on täheldatav igas maailma piirkonnas. Keskmiselt panustab naine tasustamata kodutöödele 19% oma päevast, mis on meeste keskmisest (8%) enam kui poole rohkem. Naise jaoks tähendab see vähem aega puhkamiseks, õppimiseks, enda eest hoolitsemiseks ja teisteks tegevusteks.

Naiste ja tüdrukute võrdne juurdepääs haridusele, tervishoiule, inimväärsele tööle ja esindatus poliitilistes ning majanduslikes otsustusprotsessides soodustab jätkusuutlikku majandust ning on kasulik kogu ühiskonnale. Oluline on seaduste loomine, mis on seotud naiste võrdõiguslikkusega töökohas ning naiste jaoks kahjulike tavadega. Kindlasti tuleks ka jälgida, et juba olemasolevaid seadusi ka reaalselt rakendataks, sest see on soolise diskrimineerimise lõpetamiseks ülioluline.

Mõisted

  • Lapsabielu – olukord, kus üks või mõlemad partnerid abielupaarist on alaealised, st alla seadusliku abieluea. See varieerub erinevates riikides, kuid ÜRO määratluse järgi on alaealine isik alla 18aastane. Lapsabielud on sageli seotud traditsioonide, sotsiaalsete normide või majanduslike raskustega ning need võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi laste õigustele, tervisele ja heaolule. Probleem võib olla see, et naine abiellub noorelt ehk haridustee jääb katki, aga ka see, et mees võib olla 10 või rohkem aastat vanem ja naine astub ebavõrdsesse suhtesse.

Mida sina teha saad?

  • Juhi tähelepanu soolisele ebavõrdsusele seal, kus seda märkad! Näiteks: kas sinu koolis saavad tüdrukud soovi korral puutöö tundides osaleda? Jälgi, kuidas koheldakse poisse vs tüdrukuid, kes on pahandustesse sattunud.
  • Tegutse nii ja toetad võrdõiguslikkust.
  • Kui kuuled oma tutvusringkonnas seksistlikke nalju, siis ära naera kaasa, sest see pole okei. Pigem ütle ka sõbrale, et need naljad on nõmedad.
  • Toeta naiste ettevõtlust ja tüdrukute kooliteed Mondo fondide kaudu.
  • Tutvu soolise võrdõiguslikkuse teemaga globaalses vaates: Sugu ja maailm veebikursus.

Allikad ja edasist lugemist:

Back