Maailmahariduse õpiringid 2022/2023

11.04 - 13.06.2023

Õpiringid on võimalus enesearenguks ja võrgustumiseks õpetajatele, kes on juba maailmaharidusega tuttavad ja Mondo Maailmakooli maailmahariduse kursuse läbinud või suvekoolides osalenud.

Kohtumistel loome ruumi, et minna sügavamale kriitilise ja eetilise maailmahariduse mõtestamisel ja arutleda tekstide üle, mille jaoks kursusel võimalust ei ole. Võtame aega sisulisteks ja teoreetilisteks aruteludeks, aga ka praktiliste lähenemiste jagamiseks, et õpitut kohtumiste vahepealsel perioodil klassiruumis rakendada. Kasutame selleks õpiringi formaati, mida praktiseeritakse Eesti koolides aina enam (vt nt siin ja siin).

Mis on kriitiline ja eetiline maailmaharidus?

Lähtume kirjeldusest Maailmakodaniku pädevusmudelis: ”Maailmaharidust puudutavad teoreetilised käsitlused rõhutavad, et õppeprotsess peab olema süsteemseid muutusi loov ja seadma õpetamisel keskmesse õppimise terviklikkuse ja kriitilise refleksiivse mõtlemise, analüüsides üksikisiku ja kogukonna eetilist vastutust kestliku ja hoolivama maailma loomisel, rõhutades samas, et inimesed ei ole oma otsustes pelgalt ratsionaalsed. Maailmahariduse kriitiline suund seab küsimärgi alla ühiselt jagatud arusaamad, näiteks kehtiva majandussüsteemi kestlikkusest või ajalooliselt kujunenud võimusuhetest. Muutust loova õppimise eesmärk ei ole „teha asju paremini” või „teha paremaid asju”, vaid „näha asju erinevalt”. (Salonen & Siirilä, 2019).

Maailmahariduse olemuse mõtestamisel on olulised kolm aspekti – see on terviklik, kriitiline ja transformatiivne. Kriitiline tähendab pädevusmudeli vaates järgmist: “maailmaharidus peaks julgustama esitama erinevaid põhjendatud arvamusi ja vaatenurki nii teadmiste kui pedagoogiliste valikute kohta. Oluline on küsida kriitilisi küsimusi nt piiramatu majanduskasvu ideoloogia kohta piiratud ressurssidega planeedil või kas kasvav tarbimine toob kaasa heaolu suurenemise. Õppimine saab alguse tähenduslikest küsimustest, neile uurimise ja analüüsi kaudu vastuste otsimisest ja saadud vastuste kriitilisest hindamist. Eelduseks on piisaval hulgal teadmiste olemasolu ning kriitiliste küsimuste esitamine võrdsuse ja õigluse kohta nii kohalikul kui globaalsel tasandil. […]” (Kasutatud allikad: Bamber, 2019; Salonen & Siirilä, 2019; Šusa, 2019)

Õpiringi formaat: 2 x 45 min (esimene kohtumine pikemalt), saame kokku virtuaalselt või hübriidselt Zoomis ja Mondo kontoris. Õpiringid toimuvad kevadel 3 nädala tagant, sügisest kord kuus. Täpsema kohtumiste formaadi kujundame ühiselt õpiringi osalejatega.

Sihtgrupp: õpiringi on oodatud iga vanuseastmega tegutsevad haridustöötajad olenemata õppeainest. Eeldame, et olete juba maailmaharidusega tuttavad ja Mondo Maailmakooli maailmahariduse kursuse läbinud või suvekoolides osalenud.

Õpiringis käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • maailmaharidus kui inimõigus, ülemaailmne avalik hüve ja ümberkujundav õppeprotsess;
 • maailmahariduse valdkonnaülene, intersektsionaalne olemus;
 • ajaloolised ja geopoliitilised suhted, sh kolonialismi, konfliktide, sõdade ja ekspluateerimise pärand;
 • võimudünaamika, võrdsus ja õiglus;
 • diskrimineerimise vormid;
 • põlisrahvaste kultuuride vaatenurgad ja teadmised;
 • kriitilist ja eetilist maailmahariduse käsitlust toetavad õppematerjalid ning -meetodid.

NB! Teemade ring täpsustub ja laieneb grupi ühiste arutelude ja otsuste tulemusel.

Õpiväljundid. Õpiväljundid on osaleja saavutanud, kui leiab vastused küsimustele:

 • Kuidas tegeleda ülemaailmsete probleemide keerukuse ja juurpõhjustega?
 • Kuidas tekivad eri vaatenurgad ja maailmavaated? Mis mõjutab meie kui õpetajate ja meie õpilaste arvamusi ning uskumusi?
 • Kuidas rääkida läbipaistval viisil ülemaailmsetest võimusuhetest, koloniaalajaloost ja rõhumisest?
 • Millised on meetodid, mis julgustavad kriitilist enesereflektsiooni ja uurimisprotsessi, osalust, kaasatust ja koostööd?
 • Kuidas mõista võrdsuse ja õigluse mõisteid globaalses ning maailmahariduslikus kontekstis? Kuidas tuua see mõistmine õpilasteni?
 • Kuidas liikuda maailmahariduslike teemade käsitlemisel teadmiste tasandilt aktiivse maailmakodaniku oskuste ning hoiakute ja väärtuste kujundamiseni?

2023. a kevadel toimuvad kohtumised järgmistel kuupäevadel:

 • T 11. aprill. 14.00-17.00 – külas on Johanna Helin
 • T 2. mai. 15.30-17.00
 • T 23. mai. 15.30-17.00
 • T 13. juuni 14.00-17.00

Soovitame osa võtta võimalikult paljudest kohtumistest, kuna erinevad koolituspäevad on sisuliselt omavahel seotud. Samas on võimalik õpiringi töös osaleda ka üksikutest koolituspäevadest osa võttes. Loome iga kohtumise jaoks eraldi lühikese registreerimisvormi.

Registreeru õpiringi SIIN, et saada kohtumiste kohta täpsemat infot. Õpiringidele võib registreeruda jooksvalt kevade jooksul.

Õpiringid toimuvad MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, ja “Global Education Teachers Club”, mida rahastab Euroopa Liit.