Ohutu sünnitus – Edna Adan Ismail

Ohutu sünnitus – Edna Adan Ismail

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teemablokk „Inimõigused” või valikkursus „Inimene ja õigus”, teemablokk „Inimõigused”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• teab tegureid, mis mõjutavad inimese reproduktiivtervist, ja tõhusaid
meetodeid raseduse plaanimiseks;
• analüüsib plaanimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid
mõjutavaid tegureid.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”