Naiste ümberlõikamine – Edna Adan Ismail

Naiste ümberlõikamine – Edna Adan Ismail

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teemablokk „Inimõigused”
LÕIMING: Valikkursus „Inimene ja õigus”, teemablokk „Inimõigused”; inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• on omandanud õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskusi;
• oskab selgitada inimõiguste mõiste tähendust ning seda, miks on inimõigusi vaja kaitsta.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”