Naiste ümberlõikamine – Edna Adan Ismail

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: ühiskonnaõpetuse I kursus, teemablokk „Inimõigused”
Lõiming: valikkursus „Inimene ja õigus”, teemablokk „Inimõigused”; inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
Õpitulemused: õpilane…
• on omandanud õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskusi;
• oskab selgitada inimõiguste mõiste tähendust ning seda, miks on inimõigusi vaja kaitsta.
Tunni pikkus: 45 min

Naiste ümberlõikamine – Edna Adan Ismail

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Back