Kestlik majanduskasv ja inimväärne töö - digitund

Digiülesanne valmis 2017. aastal süvappekursuse “Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes” raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 8 kohta, milleks on “KAASAVA JA JÄTKUSUUTLIKU MAJANDUSKASVU, TÖÖHÕIVE JA INIMVÄÄRSE TÖÖ EDENDAMINE”. Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

KOOSTANUD: Liisa Puusepp (TLÜ Ökoloogia keskus), Sigrid Kaju (Kose
Gümnaasium), Eeva Kirsipuu-Vadi (MTÜ Peipsi Koostöö Keskus)

LÕIMING:

1. Geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.

2. Jätkusuutlikud linnad ja kestlik areng.

3. Digikeskkonna Learning Apps kasutamine.

VANUSEASTE: 16+

ÕPPETUNNI KESTUS: ca 50 min

TUNNIKAVA: vaata ka pdfi

Eelmistes tundides oleme käsitlenud 2015. aastal vastu võetud kestliku arengu eesmärke ning neid kõiki põgusalt ka tundides tutvustanud, kõnelenud nii üksikisiku panusest kui ka riiklikest kohustustest nende raames.

Tänases tunnis on eesmärgiks kirjeldada, lahata ja arutleda KAE 8 üle, mille eesmärgiks on: Edendada püsivat, kaasavat ja kestlikku majanduskasvu, tagada täielik ja tulemuslik tööhõive ning rahuldav töö kõigile. Tugineme peaasjalikult tekstiilitööstusele, kuid mitte ainult.

I ülesanne: Individuaalne, 5–6 min
Soojenduseks – ülesanne eeldab isikliku nutiseadme (nuhvel, rüperaal) olemasolu; vajadusel võimalik teha paaristööna või kordamööda. Esmalt, et tarbimise temaatika üldse avada, alustame viktoriiniga, millele vastatakse individuaalselt (või paaris). Eesmärk on avada tootmise ja tarbimise teemade tagamaid. Praegused küsimuse pärinevad siit, kuid siia saab lisada juurde Eesti taustaga küsimusi ja küsimusi näiteks siit.

Avage viktoriin ja vastake küsimustele (11 küsimust). Õpilased vastavad kordamööda ka suuliselt.

Tagasi