KAE4. Kvaliteetne haridus

Kaasav, kvaliteetne ja jätkusuutliku arengut toetav haridus kõigile

Kvaliteetne haridus annab inimestele võimaluse valida oma tulevik ning teha paremaid otsuseid. Kvalifitseeritud oskustega kodanikud on samuti vajalikud igale riigile. Kõige selle aluseks on kättesaadav ning kvaliteetne algharidus. Aastatuhande eesmärk oli tagada tasuta algharidus aastaks 2015 kõigile lastele maailmas. Selleni päris ei jõutud, kuid arengumaades koolis käivate laste hulk tõusis 91 protsendini. Praegu ei käi koolis üle 265 miljoni lapse ja 22% neist on algkooliealised.

Hinnanguliselt on ligi pooled neist konfliktipiirkondades. Kuna klassid on tihtipeale väga suured ning puudu on kvalifitseeritud õpetajatest ning õppematerjalidest, siis suur osa lastest, kes isegi saavad võimaluse koolis käia, ei saavuta algklasside lõpuks ettenähtud kirjutamis- ja lugemisoskuse taset ning puudulikuks jäävad ka nende arusaamised matemaatika põhimõistetest, mis tõttu edasised pingutused peavad olema suunatud haridusekvaliteedi jälgimisele ning rohkemate õpetajate välja koolitamist.

Positiivse noodina on nii algklasside kui põhikooli lõpetajate osakaal alates 2000. aastast püsivalt tõusnud ning vanemad, kes on ise kas või mõne klassi läbinud, suudavad suurema tõenäosusega ka oma lapsed kooli saata. Oluline on tagada, et poistel ja tüdrukutel oleksid võrdsed võimalused hariduse saamisel. Samuti vajavad rohkem tähelepanu enim haavatavad grupid nagu puuetega inimesed, põlisrahvad ning ebasoosdamatest oludest tulevad lapsed. Vaesematest peredest pärit lastel on ligi neli korda suurem tõenäosus kooli mitte jõuda kui nende jõukamasse perre sündinud eakaaslastel. Seda eriti maapiirkondades, kus koolid paiknevad hajusamalt ning sinna jõudmiseks kuluv aeg pikem. Osadel perioodidel aastas peavad lapsed olema ka abiks põllutöödel. Vähemus- ning põlisrahvuste haridus kannatab tihtipeale väheste investeeringute tõttu ning emakeelse hariduse puudumine.  

Aastaks 2030 on eesmärgiks tagada kõikidele tüdrukutele ja poistele tasuta kvaliteetne alg- ja põhiharidus ning võrdne ligipääs taskukohasele ja kvaliteetsele kutseharidusele ning kolmanda astme haridusele sh ülikoolidele. Plaanis on suurendada ka ametlikku arengutoetust erinevatele stipendiumite näol, mis perioodil 2011-2013 oli keskmiselt kogusummas 1,1 miljardit dollarit aastas.

 Mida sina saad teha?

    • Toeta mõne lapse haridusteed arengumaades
    • Tutvu ka teiste põnevate materjalidega maailmakool.ee portaalis
    • Telli oma asutusse mõne hariv näitus, külaline või töötuba, et edendada maailmaharidust
  •  

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

UNICEF

Global Education First Initiative