Valikkursus “Globaliseeruv maailm”

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm” kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkondadega. Kursus koosneb neljast (A,B,C,D) teemaplokist ja 25 alateemast.

Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele. Kursus täidab maailmahariduse eesmärke ja suunab noori kujunema vastutustundlikeks maailmakodanikeks.

Valikkursuse õppematerjal anti esimest korda välja 2014. aastal ja üksikud trükitud eksemplarid on Maailmakoolis veel alles, mida on võimalik tellida. Selle juurde loodi ka hindamisjuhised. Õppematerjali sisu uuendati 2020. aastal ja see on nüüd tasuta kättesaadav Opiqu keskkonnas.

Kursuse ülesehitus:

1. SISSEJUHATUS
1.1. Kursuse tutvustus

2. RAHVASTIKUPROTSESSID GLOBALISEERUVAS MAAILMAS
2.1. Rahvastikukasv ja linnastumine
2.2. Rahvastikuränne ja pagulus
2.3. Kultuuriline mitmekesisus
2.4. Mitmekultuuriline ühiskond
2.5. Kultuuride- ja religioonidevahelised kokkupõrked
2.6. Relvastatud konfliktid
2.7. Rahvusvaheline koostöö

3. MAAILMA MAJANDUSLIK JAGUNEMINE
3.1. Areng
3.2. Vaesus
3.3. Majanduse üleilmastumine
3.4. Maailmakaubandus ja arengumaad
3.5. Arengukoostöö ja -eesmärgid

4. GLOBAALNE TARBIMISÜHISKOND
4.1. Ökoloogiline jalajälg
4.2. Toidutoodang
4.3. Tööliste õigused ja lapstööjõu kasutamine
4.4. Ettevõtete ühiskondlik vastutus ja õiglane kaubandus
4.5. Globaalne infoühiskond ja IKT
4.6. Energia- ja teiste loodusressursside hankimine ja tarbimine
4.7. Jäätmed

5. GLOBAALSED KESKKONNAPROBLEEMID
5.1. Kliimamuutused
5.2. Muldade vaesumine ja kõrbestumine
5.3. Elurikkuse kadumine
5.4. Maailmamere reostumine ja kalaressursside nappus
5.5. Vesi
5.6. Metsade majanduslik kasutamine

6. KOKKUVÕTE
6.1. Lõpetuseks
6.2. Kokkuvõtvad tegevused

Tagasi