Valikkursus “Globaliseeruv maailm”

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm” kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkondadega. Kursus koosneb neljast (A,B,C,D) teemaplokist ja 25 alateemast.

Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele. Kursus täidab maailmahariduse eesmärke ja suunab noori kujunema vastutustundlikeks maailmakodanikeks.

Kõik õppematerjali peatükid on üles laetud Maailmakooli portaali (vt “Seotud materjalid”), aga soovitame materjali kasutada Opiqu keskkonnas.