03.12.18

Süvaõppekursus 2019

MTÜ Mondo korraldab 2018/2019 õppeaastal süvaõppekursuse, mis keskendub ÜRO kestliku arengu eesmärkidele, digiõppe kasutamisele ning maailmahariduse lõimimisel ainetundi ja noorsootöösse. Digiõppega paralleelselt tutvustame teisi aktiivõppe meetodeid. Süvaõppekursuse läbiviimisse on kaasatud oma ala eksperdid. Täpsema ülevaate “Kestlik areng ja inimõigused läbi digiõppe” süvaõppekursuse moodulitest saab õppekavast.

Kursuse plakat

Kursuse maht on 60 akadeemilist tundi, mis on jagatud viieks mooduliks. Neli moodulit toimuvad ühepäevaste koolitustena Mondo Maailmaharidus- ja koolituskeskuses Telliskivi Loomelinnakus. Neljas moodul on kahepäevane väljasõit, mis toimub väljaspool Tallinna Sagadi keskkonnahariduskeskuses.

 

KOOLITUSKAVA

I moodul, 12.01.2019 Elukestev õpe, kestliku arengu eesmärgid, digipädevused ja maailmahariduse lõiming õppetegevusse
II moodul, 25.01.2019 KAE* 1-7: inimeste põhivajadused, vaesus ja võrdsus (fookuses laste ja naiste õigused)
III moodul, 09.02.2019 KAE* 8-12: majandus, tarbimine ja õiglane kaubandus
IV moodul, 26.-27.02.2019 KAE* 13-15: keskkond, kliimamuutused ja säästev areng
V moodul, 15.03.2019 KAE* 16-17: ühiskond, arengukoostöö ja kooliprojektid
* kestliku arengu eesmärgid

Täiendkoolitus rakendub Eliademy keskkonnas vt siit. 2019. aasta kursus avatakse Eliademy keskkonnas umbes nädal enne I moodulit.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja oma koolis maailmahariduse projekti elluviimine.

Koolitus on mõeldud eelkõige UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti koolide õpetajatele, kuid väga oodatud on ka teiste õppeasutuste (mh noortekeskuste) töötajad, kes tegelevad maailmaharidusega 6.-12. klassis. Igast võrgustiku koolist võiks kursusel osaleda 1-2 esindajat (kuni kohti jätkub). Osalemistasu on 40€ (UNESCO ühendkoolide õpetajatele kaks tasuta osalejat kooli kohta), selles sisalduvad kõik kohvipausid, lõunad, väljasõit Sagadisse, materjalid ja loomulikult programm koolituste ja külastustega. Kursuse raames ei ole võimalik hüvitada transporti lähtekohast Tallinnasse.

Palume registreeruda veebilingi kaudu: http://bit.ly/KAE2019

Registreerimine on avatud kuni 05.01.2019.

Koolituse I, II, III ja V moodul toimuvad MTÜ Mondo Maailmahardius- ja koolituskeskuses Telliskivi 60a, B-hoones (Tallinnas Telliskivi loomelinnakus Vaba lava vastas). MTÜ Mondo jätab kursuse korraldajana endale õiguse moodulite ja teemade käsitlemise järjekorda muuta.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks osaleja:

1) mõistab, kuidas Eliademy veebikursus parendab GM õppematerjali sidusust;
2) oskab kasutada Eliademy veebikeskkonda ning juhendada õpilasi seda kasutama;
3) kasutab erinevaid veebipõhiseid keskkondi õppetöö mitmekülgsemaks läbiviimiseks;
4) väärtustab enda kui õpetaja digipädevuste kujundamise vajalikkust;
5) rakendab uusi veebikeskkondi õppetöö planeerimisel;
6) loob õpilastele võimalused maailmahariduse omandamiseks veebikeskkonnas;
7) oskab lõimida MH teemasid (sh keskkond, inimeste põhiväärtused, säästev areng jms) oma ainevaldkonda;
8) mõistab digiõppe vajalikkust õppeainete lõimimisel.

ÕPPEKORRALDUSE LÜHIKIRJELDUS

Täienduskoolitus toimub kuue koolituspäevana 3 kuu jooksul. Täienduskoolitus lähtub õppimisest läbi osaluse ja praktika. Koolituse käigus osaletakse loengutel ja rühmatöödes ning täidetakse iseseisvad ülesanded.
Sihiks on suunata õpetajate õppimist läbi õpitu rakendamise praktikas ja selgete seoste loomise koolitusel käsitletava ning igapäevase töö vahel. Koolituse käigus saavad kõik õpetajad kasutusjuhendi Eliademy keskkonna kohta, et seda edaspidi ise kasutada.

Lisainfo: Viktoria Rudenko, viktoria@mondo.org.ee

Süvaõppe kursus toimub MTÜ Mondo Välisministeeriumi projekti „Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu“ raames arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Keskkonna, kliimamuutuste ja säästva arengu teemalise mooduli toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projektist „Kestliku arengu eesmärke toetavad UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti riiklikud ning rahvusvahelised tegevused 2019/2020“.
Tegevuste eest vastutab MTÜ Mondo ja need ei pruugi kajastada Välisministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse ametlikke seisukohti.

VAATA KÕIKI UUDISEID