06.05.23

Mondo kutsub haridusseminarile “Tulevikulootusest mõtestatud tegudeni”

нижче українською (незабаром) // English below

 

Selle aasta Mondo Maailmakooli seminaril räägime tulevikulootusest. Tulevikulootus maailmahariduse kontekstis tähendab lootust ja optimismi parema tuleviku suhtes – see on arusaam, et inimesed on võimelised kujundama paremat, õiglasemat ja jätkusuutlikumat homset. Samas teame, et ainult lootmisest ei piisa – kujutlusvõime tuleb suunata tegudeks. Siinkohal vajavad noored täiskasvanute tuge, et suurendada nende teadlikkust üleilmsetest väljakutsetest ja üheskoos lahenduste suunas liikuda.

Seminaril arutleme, kuidas luua keskkonda, mis arendab noortes ja haridustöötajates vajalikku tulevikulootust ning säilenōtkust. Kuidas suunata noori tähenduslikele tegudele, samas tagades nende heaolu? Kuidas aitab maailmaharidus tegutseda jätkusuutlikuma tuleviku nimel?

Seminar toimub teisipäeval, 30. mail kell 13.00 PROTO avastustehases. Ootame osalema kõiki haridusvaldkonnaga seotud või teemadest huvitatud inimesi ja koostööpartnereid.

Haridusseminarile registreerimine: bit.ly/haridusseminar2023 (tähtaeg: 26. mai)

Ajakava

12.30-13.00 Kogunemine ja suupisted
13.00-13.20 Avasõnad – Grete Arro
13.20-14.00 Peaesineja – Phillip Gittins: “Youth, Education and Action for Impact. Lessons and learnings from a large-scale peacebuilding and leadership programme”
14.00-14.40 Paneelarutelu: “What do youth need to know, experience, and do in order to move from education to action?”
Osalejad: Phillip Gittins, Hanna Yaremenko, Toomas Trapido, Eleriin Kuum
Moderaator: Aleksei Jašin
14.40-15.10 Kohvipaus
15.10-15.50 Töötoad 
15.50-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.40 Töötoad
16.40-17.00 Seminari kokkuvõte ja muusikaline üllatus – Rändaja
 

Seminari keel: eesti, inglise, vene, ukraina

Peaesineja: Phillip Gittins (Suurbritannia). Phillip on praktik ja teadlane, kellel on üle 20 aasta juhtimis- ja uurimiskogemust formaalhariduse ja noorsootöö valdkonnas. Tema tegevused hõlmavad rahuharidust, konfliktide lahendamist, noorte ja kogukonna arengut, osaluslikku uurimistööd (participatory action research) ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni noorte, rahu ja julgeoleku kohta. Philipp viib tihti läbi töötubasid ja loenguid üle maailma ning on avaldanud raamatuid ja artikleid koos juhtivate kirjastuste ja ajakirjadega. Praegu töötab ta organisatsiooni World Beyond War haridusdirektorina ja on Rotary rahustipendiaat ning Institute for Economics and Peace rahusaadik.

Töötoad:

1. Maailmakodaniku pädevusmudel – milliseid oskusi, väärtusi ja teadmisi vajab aktiivne maailmakodanik? (EST)
Läbiviijad: Mari Jõgiste, Maria Sakarias (Mondo, Eesti)
Töötoas mõtestame, kes on teadlik maailmakodanik, ja uurime lähemalt ESTDEVi poolt värskelt väljatöötatud maailmakodaniku pädevusmudelit. Jagame praktilisi näiteid erinevatest meetoditest, mis võimaldavad mudelis välja toodud pädevusi arendada, ja oma õpetamist rikastada. Keskendume näidetele, mis võivad tänases koolikontekstis olla seotud keerukate või tundlike teemadega.

2. Gutsy Go – kuidas anda noortele võimalus tegutseda oma kogukonna paremaks muutmise nimel? (EST / RUS)
Läbiviijad: Eneli Meremaa, Kristina Benkivskaja (Gutsy Go, Eesti)
Tulge ja kogege koos töötamise jõudu! Tutvustame oma töötoas Gutsy Go meetodit, mis aitab noortel üles leida nende potentsiaal ja ainulaadsus, suurendades seejuures positiivset suhtlemist ja usaldust. Vaata enne töötuba kahte näidet: Õnnelik päev ja Kutse õhtusöögile.

3. Visualiseerime tulevikku Ukraina õpilaste jaoks Eestis (RUS / ENG)
Läbivijia: Hanna Yaremenko (Vanalinna Hariduskolleegium/Mondo Ukraina Akadeemia, Ukraina/Eesti)
Töötuba on suunatud kultuuridevahelise mõistmise ja salliva käitumise arendamisele erinevate rahvuste vahelises suhetes. Arutame, kuidas arendada nii Eesti kui Ukraina noortes sotsiaalset vastuvõtlikkust, sotsiaalset kujutlusvõimet, usaldust ja empaatiavõimet. Teeme koos läbi konstruktiivseid viise konfliktsituatsioonide lahendamiseks, mis võimaldaksid meil väljendada oma tundeid ja ootusi.

4. How to build Reading Literacy through Global Education? (ENG)
Läbiviijad: Lenka Pánková, Johana Krajčírová (ARPOK, Tšehhi) 
Interaktiivne töötuba toob näiteid, kuidas võib lugemine täita maailmahariduse õpieesmärke. Tutvustame laste ilukirjanduslike raamatute abil pedagoogilisi meetodeid kriitilise mõtlemise ja lugemisoskuse arendamiseks ning arutame, kuidas neid maailmaharidusega siduda. Töötuba juhendavad lektorid Tšehhi mittetulundusühingust ARPOK, mis pakub õpetajatele metoodilist tuge globaalsete väljakutsete käsitlemisel.

5. Dream in Green – challenge-based approach to climate education (ENG)
Läbiviija: Barbara Martinez-Guerrero (Dream in Green, USA)
Dream in Green edendab keskkonnaharidust Miami-Dade maakonnas USAs. See on piirkond, mis näeb kliimamuutuste mõju igapäevaselt üha tugevamate orkaanide või ookeani taseme tõusuga. Töötoas tutvume mängulise ja väljakutsete põhise keskkonnaprogrammiga, milles osaleb 130 piirkonna kooli ning mille suur osa on õpilastega koos lahenduste otsimine.

 

Seminar toimub MTÜ Mondo projektidest “Maailmaharidus – teadlik tegutsemine õiglase, kestliku ja rahumeelse ühiskonna nimel”, mida rahastab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, ”Sunnitud rändEST”, mida rahastab ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR), ja “Global Education Teachers Club”, mida rahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmist.


 

Global Education seminar by Mondo Maailmakool: From hope for the future to meaningful actions

At this year’s seminar, we will talk about hope for the future. In the context of Global Education, this refers to a sense of optimism towards a brighter future – the understanding that people are capable of shaping a better, fairer and more sustainable tomorrow. At the same time, we know that just hoping is not enough – imagination must be turned into action. In addition, young people need the support of adults to increase their awareness of global challenges and move towards solutions together.

At the seminar, we will discuss how to create an environment that develops hope for the future and resilience among young people and educators. How to direct young people to meaningful actions while ensuring their well-being? How does Global Education enable us to act for a more sustainable future?

The seminar will take place on Tuesday, May 30 at 1:00 PM in the PROTO Discovery Factory. We welcome everyone related to the field of education or interested in the topics, as well as our cooperation partners, to participate.

Registration for the seminar: bit.ly/haridusseminar2023 (deadline: 26 May)

Agenda

12.30-13.00 Gathering and refreshments
13.00-13.20 Opening remarks – Grete Arro
13.20-14.00 Keynote speech – Phillip Gittins: “Youth, Education and Action for Impact. Lessons and learnings from a large-scale peacebuilding and leadership programme”
14.00-14.40 Panel discussion: “What do youth need to know, experience, and do in order to move from education to action?”
Participants: Phillip Gittins, Hanna Yaremenko, Toomas Trapido, Eleriin Kuum
Moderator: Aleksei Jašin
14.40-15.10 Coffee break
15.10-15.50 Workshops
15.50-16.00 Break
16.00-16.40 Workshops
16.40-17.00 Conclusion of the seminar and musical surprise – Rändaja

 

Seminar language: Estonian, English, Russian, Ukrainian

Keynote speaker: Phillip Gittins (UK). Phillip is a practitioner and scholar with over 20 years’ leadership, programming and analysis experience in the areas of peace, education and youth. His areas of expertise include peace education, conflict transformation, youth and community development and action, participatory action research, and the Youth, Peace and Security agenda. He is active in delivering workshops and lectures around the world and has published numerous books, chapters and journal articles with leading publishers and journals. He currently serves as the education director for World Beyond War and is a Rotary Peace Fellow and a Peace Ambassador for the Institute for Economics and Peace.

Workshops (we add and refine options on an ongoing basis):

1. Competency model of a Global Citizen – which skills, values and knowledge does an active global citizen need? (EST)
Facilitators: Mari Jõgiste, Maria Sakarias (Mondo, Estonia)
In the workshop, we will reflect on who is an informed global citizen, and take a closer look at the new competency model developed by ESTDEV. We will share practical methods that allow educators to enrich their teaching and develop global competencies among students. The focus will be on methods to tackle complex or sensitive topics in today’s school context.

2. Gutsy Go – How to empower young people to take action for the betterment of their community? (EST / RUS)
Facilitators: Eneli Meremaa, Kristina Benkivskaja (Gutsy Go, Estonia)
Come and experience the power of working together! In our workshop, we introduce the Gutsy Go peace education method, which helps young people discover their potential and uniqueness while increasing positive communication and confidence. We invite you to watch two examples prior to the workshop: Happy day and Invitation to dinner.

3. Visualizing the future for Ukrainian students in Estonia (RUS / ENG)
Facilitator: Hanna Yaremenko (Vanalinna Hariduskolleegium/Mondo Ukrainian Academy, Ukraine/Estonia)
The workshop is aimed at development of intercultural understanding and tolerant behavior in interethnic relations. We will discuss how to nurture social susceptibility, social imagination, trust and the ability to empathize in young people – with a focus on youth from minority backgrounds. We will also practice constructive ways of solving the conflict situations, expressing our feelings and expectations.

4. How to build Reading Literacy through Global Education? (ENG)
Facilitators: Lenka Pánková, Johana Krajčírová (ARPOK, Czech Republic)
The interactive workshop will offer examples of how reading can serve the learning objectives of Global Education. Using children’s fiction books, we will introduce pedagogical methods for developing critical thinking and reading literacy, and discuss how to connect these with Global Education. You will be guided through the workshop by lecturers from the Czech non-profit organization ARPOK – an organization that offers teachers methodical support in teaching global issues.

5. Dream in Green – challenge-based approach to climate education (ENG)
Facilitator: Barbara Martinez-Guerrero (Dream in Green, USA)
Dream in Green promotes environmental education in Miami-Dade County, USA. This is a region that sees the effects of climate change on a daily basis with ever stronger hurricanes or rising ocean levels. In the workshop, we will learn about a playful and challenge-based environmental programme, in which 130 schools in the region participate. A large part of the programme is dedicated to finding solutions together with students.

 

The seminar will be held as part of NGO Mondo’s projects “Global education – conscious action in the name of a just, sustainable and peaceful society”, financed by ESTDEV – Estonian Center for International Development Cooperation, “Forced Migration”, financed by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), and “Global Education Teachers Club” ,  financed by the European Union from the Erasmus+ programme.


 

Глобальний освітній семінар від Mondo Maailmakool: Від надії на майбутнє до осмислених дій

На цьогорічному семінарі ми будемо говорити про надію на майбутнє. У контексті глобальної освіти це стосується почуття оптимізму щодо світлого майбутнього – розуміння того, що люди здатні створити краще, справедливіше та стійкіше майбутнє. У той же час ми знаємо, що просто сподіватися недостатньо – уяву потрібно перетворити на дію. Крім того, молодь потребує підтримки дорослих, щоб підвищити свою обізнаність про глобальні виклики та разом рухатися до рішень.

На семінарі ми обговоримо, як створити атмосферу надії на майбутнє та наполегливості молоді та педагогів. Як спрямувати молодь на осмислені дії, забезпечивши при цьому її добробут? Як Глобальна освіта дає нам змогу діяти заради більш сталого майбутнього?

Семінар відбудеться у вівторок, 30 травня, о 13:00 в PROTO avastustehas. Ми запрошуємо до участі всіх, хто має відношення до сфери освіти чи зацікавлених темами, а також наших партнерів по співпраці.

Реєстрація на семінар: bit.ly/haridusseminar2023 (дедлайн: 26 травня)

Розклад

12.30-13.00 Реєстрація
13.00-13.20 Вступне слово – Гретe Арро
13.20-14.00 Філіп Гіттінс: “Youth, Education and Action for Impact. Lessons and learnings from a large-scale peacebuilding and leadership programme”
14.00-14.40 Панельна дискусія: “Що потрібно знати, переживати і робити молоді, щоб перейти від освіти до дії?”
Учасники: Філіп Гіттінс, Ганна Ямеренко, Тоомас Трапідо, Елерійн Куум
Модератор: Олексій Яшин
14.40-15.10 Перерва на каву
15.10-15.50 Майстер-класи
15.50-16.00 Перерва
16.00-16.40 Майстер-класи
16.40-17.00 Підсумки семінару

 

Мова семінару: естонська, англійська, російська, українська

Основний доповідач: Філіп Гіттінс (Великобританія). Філіп — практик і науковець із понад 20-річним досвідом лідерства, програмування та аналізу у сферах миру, освіти та молоді. Його діяльність включає глобальну освіту, розв’язання конфліктів, розвиток молоді та громади, спільні дослідження дій та Резолюцію Ради Безпеки ООН щодо молоді, миру та безпеки. Він активно проводить семінари та лекції по всьому світу та опублікував численні книги, розділи та журнальні статті у провідних видавництвах і журналах. Зараз він працює директором з питань освіти World Beyond War і є стипендіатом Rotary з питань миру та послом миру в Institute for Economics and Peace.

Майстер-класи (ми постійно додаємо та вдосконалюємо опції):

1. Модель компетентності глобального громадянина – які навички, цінності та знання потрібні активному глобальному громадянину? (EST)
Фасилітатори: Mari Jõgiste, Maria Sakarias (Mondo, Естонія)
На семінарі ми поміркуємо над тим, хто такий інформований громадянин світу, і детальніше розглянемо нову модель компетенцій, розроблену ESTDEV. Ми поділимося практичними методами, які дозволяють педагогам збагачувати своє викладання та розвивати глобальні компетенції серед учнів. Основна увага буде зосереджена на методах вирішення складних або делікатних тем у сучасному шкільному контексті.

2. Gutsy Go – Як надати молодим людям можливість діяти задля покращення своєї громади? (EST / RUS)
Фасилітатори: Eneli Meremaa, Kristina Benkivskaja (Gutsy Go, Estonia)
Завдяки цій короткій діяльності учасники зможуть дослідити свої щоденні звички та дізнаються, як їх життя пов’язане з людьми у всьому світі. Дія спонукає учасників критично думати про те, як кожна наша активність впливає на людей і навколишнє середовище як локально, так і глобально. Таким чином, їх також можна спонукати до роздумів над конкретними ідеями, як саме вони можуть зробити свій внесок у позитивні зміни у суспільстві.

3. Візуалізація майбутнього для українських студентів в Естонії (RUS / ENG)
Фасилітатор: Ганна Яременко (Vanalinna Eduriduskoleegium/Українська Академія Мондо, Україна/Естонія)
Семінар спрямований на розвиток міжкультурного порозуміння та толерантної поведінки в міжетнічних відносинах. Ми обговоримо, як виховувати в молодих людей соціальну сприйнятливість, соціальну уяву, довіру та здатність співпереживати – з акцентом на молодь з меншин. Також будемо практикувати конструктивні способи вирішення конфліктних ситуацій, висловлюючи свої почуття та очікування.

4. Як розвивати читацьку грамотність через глобальну освіту? (ENG)
Фасилітатори: Lenka Pánková, Johana Krajčírová (ARPOK, Чеська Республіка)
На інтерактивному семінарі запропонуємо приклади того, як можна розвивати читацьку грамотність через глобальні проблеми. Використовуючи дитячу художню літературу, ми познайомимося з методами розвитку читацької грамотності та разом обговоримо, як поєднати їх із глобальною освітою. Протягом семінару вас будуть супроводжувати лектори чеської некомерційної організації ARPOK. АRPОК пропонує вчителям методичну підтримку у викладанні глобальних питань.

5. Dream in Green – підхід до кліматичної освіти, заснований на викликах (ENG)
Фасилітатор: Барбара Мартінез-Герреро (Dream in Green, США)
Dream in Green сприяє екологічній освіті в округ Маямі-Дейд, США. Це регіон, який щодня відчуває наслідки зміни клімату з дедалі сильнішими ураганами або підвищенням рівня океану. На майстер-класі ми дізнаємося про ігрову екологічну програму, в якій беруть участь 130 шкіл області. Велика частина програми присвячена спільному пошуку рішень зі студентами.

 

Семінар буде проведено в рамках проектів ГО Mondo «Глобальна освіта – свідома дія в ім’я справедливого, стійкого та мирного суспільства», фінансованого ESTDEV – Естонський центр міжнародного співробітництва в розвитку, «Вимушена міграція», фінансованого Офісом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та «Global Education Teachers Club» ,  фінансується Європейським Союзом із програми Erasmus+.

VAATA KÕIKI UUDISEID