Teine samm: Valige teema!

Teise sammuna uurivad õpilased enda elu mõjutavaid probleeme. Nad analüüsivad iga probleemi olulisust kohalikul ja üleilmsel tasandil ning asetavad neid tähtsuse järjekorda vastavalt sellele, kuivõrd nad saaksid ise olukorra parandamiseks midagi ära teha.

Teise sammu eesmärgid:

  • aidata õpilastel tuua välja nende jaoks olulisi probleeme, neid klassifitseerida ja hinnata, et langetada rühmana valik, mis probleemi parandamise nimel üheskoos tegutsema hakata;
  • arendada ja laiendada uurimise ja küsimise põhiseid oskusi – küsimuste esitamine ja oskus probleeme eristada, argumentide esitamiseks informatsiooni valik ja organiseerimine;

arendada suhtlusoskust – panustamine rühma ja klassi diskussioonidesse ning osalemine debattides, oma arvamuse väljendamine ja kaitsmine kõnes ja kirjas;

arendada oskust osaleda – läbirääkimine, otsustamine ja hääletamise läbi teemade valimine.

 

1. Fotopäästik

Meid mõjutavate teemade avastamine

Maailmakodanikuks! 2a.jpgKoguge kohalike ja globaalsete sündmuste kohta erinevatest allikatest fotosid (nt ajalehed). Arutlege fotode üle ning valige neist üks, mis kajastab kõige põnevamat teemat.

Asetage valitud foto Töölehe 2a keskele ning vastake küsimustele.

Kirjutage kõik teemad tahvlile. Hääletage nende poolt ja vastu, lähtudes sellest, mis teemaga seotud probleemi saaks klass koos kõige paremini lahendada. Hääletada võib näiteks värviliste kleepsudega. Jagage igale õpilasele viis värvilist kleepsu. Ta võib hääletada ühe teema poolt kleepides kõik viis kleepsu ühe teema alla või jagada need kahe teema vahel. Teemad, mille alla kleebitakse kõige enam kleepse võetakse uuesti arutelu alla: neid analüüsitakse enne kui valitakse teema, mille osas asutakse tegutsema.

 
 

2. Mis Sind närvi ajab?

Meid mõjutavate teemade avastamine

Visanda tahvlile inimese kuju. Kirjuta tema ümber probleeme, mis õpilastele korda lähevad – nn probleeme, mis neid „närvi ajavad“. Mõelge probleemidele koolis, kohalikus piirkonnas, riigis ja maailmas.

Lugege kõik kirjutatud probleemid ette ning koondage need sarnasuse alusel rühmadesse.

Lisage iga probleemi kõrvale, kuidas olukorda parandada saaks. Analüüsige kõige populaarsemaid teemasid enne kui valite neist ühe, mille osas tegutsema asuda.

 

3. Hääleta jalgadega

Meid mõjutavate teemade avastamine

Mõelge järgmistele küsimustele: mis Sind ümbritseva maailma juures kõige enam muretsema paneb? Mida Sa maailmas kõige enam muuta sooviksid? Need võivad olla teemad koolist, kohalikust kogukonnast, riiklikul tasandil või globaalsed probleemid.

Kirjutage iga teema eraldi paberile ning asetage need ruumis laiali. Sarnased teemad võite asetada kõrvuti.

Kuulake järgmist küsimust ning liikuge ruumis vastavat teemat puudutava paberi juurde: Millist teemat peate kõige olulisemaks? Miks? Kuulake teist küsimust ning otsustage, kas peaksite uuesti liikuma: Millise teemaga seotud probleemset olukorda saaksite klassiga parandada? Miks?

Arutlege tehtud valikute üle. Võite proovida teisi enda arvamuses veenda ning panna nad ruumis asukohta vahetama. Analüüsige kõige populaarsemaid teemasid enne kui valite neist ühe, mille osas tegutsema asuda.

 

4. Sinu hääl

Teemade poolt ja vastu hääletamine

Maailmakodanikuks! 2b.jpgArutlege teemade üle Tööleht 2b abiga. Lisage kahte alumisse ritta enda valikul veel olulisi teemasid.

Hääletage teemade poolt ja vastu kasutades eelpool kirjeldatud Fotopäästiku või Hääleta jalgadega meetodit. Analüüsige kõige populaarsemaid teemasid enne kui valite neist ühe, mille osas tegutsema asuda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Teemade ratas

Teemade analüüsimine enne lõpliku valiku langetamist

Jaotage teemMaailmakodanikuks! 2c.jpgad Töölehel 2c nimetatud kategooriate alla. Üks teema võib sobida mitmesse kategooriasse.

Kirjutage teemad ratta alla ning kirjeldage neid läbi kategooriate, kuhu nad asetuvad. Võtke arvesse kategooriate vahelisi seoseid: Kas probleem saab olla kohalik ilma olemata samal ajal ka globaalne? Kas nt võrdõiguslikkus on seotud kõigi teemadega?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Miks-miks-miks ahel

Teemade analüüsimine enne lõpliku valiku langetamist

Maailmakodanikuks! 2d.jpgKasutage Töölehte 2d, et arutleda probleemi põhjustajate üle. Näiteks võib vandaalitsemise olemasolu põhjusteks pidada vähest turvalisust ja igavlevaid teismelisi. Noolte suund viitab tagajärgedele. Näiteks, kui teismelistel on igav, siis selle tagajärg on vandaalitsemine.

Vaadake igat kastikest ning vastake küsimustele: Kas see, mis toimub, on õiglane? Mida saaksime olukorra muutmiseks ette võtta? Kirjutage vastused erinevates värvides kastikestesse ning tehke tulemustest ettekanne.

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kohalik või globaalne

Teemade analüüsimine enne lõpliku valiku langetamist

Maailmakodanikuks! 2e.jpgArutlege Tööleht 2e küsimuste üle.

Kirjutage või joonistage kõigi küsimuste vastused lehele ning tehke klassile kokkuvõte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Silmapiiri lainedamine

Teemade analüüsimine enne lõpliku valiku langetamist

Maailmakodanikuks! MaakeraVisandage maakera ning asetage see seinale või põrandale. Kirjutage õpilaste elus olulised teemad maakera ümber. Võite selleks kasutada märkmepabereid.

Arutlege iga teema üle küsides, kuidas sama teema võiks puudutada inimesi mujal maailmas. Tõmmake teema juurest joon läbi maakera ning kirjutage arutelu vastus joone teise otsa.

Kas teema puudutab inimesi mujal maailmas Kuidas?
Kas see puudutab inimesi sarnaselt või erinevalt? Kuidas?
Kas sellega on seotud veel probleeme?
Kust võiksite lisainformatsiooni leida?

 

9. Teemade reastamine

Probleemi valimine, mille parandamise nimel tegutseda

Maailmakodanikuks! 2f.jpgKirjutage valikus olevad teemad Töölehel 2f vasakpoolsesse tulpa ning hinnake neid vastavalt tabeli kriteeriumitele. Lisage viimasele reale lisakriteerium.

Arvutage tulemused kokku ning otsustage, kas enim punkte saanud teema on see, mille suunas tegutsemine aitaks olukorda võimalikult palju lahendada. Kui mitte, siis hinnake uusi kriteeriume kasutades teemasid uuesti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Võrdlus

Probleemi valimine, mille parandamise nimel tegutseda

Joonistage tabel ning kirjutage veergude ja tulpade pealkirjadeks valikus olevad teemad. Vaata näidet:

Maailmakodanikuks! Võrdlus

Liikuge läbi kogu tabeli võrreldes mõlemal teljel olevat teemat ning kirjutage neist olulisem ristumiskohas asuvasse lahtrisse. Näiteks peavad õpilased otsustama kumb teema on neile olulisem, kas vähene noortekeskuste olemasolu või koolikiusamine. Näite põhjal on õpilaste jaoks kõige olulisem teema koolikiusamine, sest seda esineb tabelis kõige enam.

 

11. Põhjuseid teema kasuks

Probleemi valimine, mille parandamise nimel tegutseda

Maailmakodanikuks! 2g.jpgKasutage Töölehte 2g, et tuua välja põhjused konkreetse teema valikuks. Tehke koostatud vormi põhjal suuline või kirjalik ettekanne.

Probleemide tõstatamiseks on kolm peamist võimalust:
1. Õpilased pakuvad välja olulisi teemasid (nt läbides tegevused „Fotopäästik“, „Mis Sind närvi ajab“ või „Hääleta jalgadega“).

2. Õpilased teevad valiku eelnevalt väljavalitud teemade seast (nt läbides tegevuse „Sinu valik“ ).

3. Teema valib õpetaja.

Kui teemasid pakuvad välja õpilased, siis tuleb otsustada, kas käsitleda kogu klassiga üht teemat või keskenduda väikestes rühmades mitmele teemale. Pärast teemade valikut analüüsige neid mitme teise sammu tegevuse abil.

Tagasi