Maailmakodanikuks!

Juhend aktiivse maailmakodaniku õpetamiseks
Võtmeetapid kolm ja neli
Autor: Joanne Price
Kohandanud: MTÜ Mondo, 2013

Materjali tõlkimist ja kohandamist toetas Eesti Vabariigi Välisministeerium arengukoostööks ettenähtud vahenditest.

 

SISSEJUHATUS

Maailmakodanikuks! on juhend  õpetajatele, mis aitab kaasata tavaõppesse aktiivse maailmakodaniku õpetamist. Kogu juhendi korraga saate alla tõmmata siit.

Materjal loob õpilaste jaoks struktuuri, mille alusel enda õppimist planeerida.

Lisaks oluliste teemade peale mõtlemisele aitab see planeerida maailma mõjutavaid tegevusi, neis osaleda, mõelda tehtud töö üle järele ning seda hinnata.

Materjali koondatud uudsed ja osaluspõhised tegevused toetavad pigem oskustepõhist kui sisupõhist õpet ning on seega kasutatavad erinevate teemavaldkondade käsitlemiseks ning erinevas vanuses lastega.

Maailmakodanikuks! materjal on jagatud kolme osasse. Esimene osa on jagatud kuude alasammu, millest iga samm sisaldab tegevusi ja kasulikke nõuandeid, mis maailmakodaniku õpetamist lihtsustavad. Teine osa koosneb tehtud töö hindamiseks mõeldud tegevustest ning kolmandas osas on välja toodud ideed mängudeks. Tegevuste juurest leiate väljatrükitavad töölehed.

Maailmakodaniku! protsessi käik:  6 alasammu:

 1. Samm: Hakake küsima!
 2. Samm: Valige teema!
 3. Samm: Otsige lisainfot!
 4. Samm: Hakake planeerima!
 5. Samm: Tegutsege!
 6. Samm: Mõelge järele!

 

Põhiteemad

Aktiivse maailmakodaniku õpetamine loob õpilastele võimaluse osaleda globaalses ühiskonnas. Õppe võib võtta kokku kolme põhiteemaga, mis on käesoleva materjali alustalaks ning mida rõhutatakse läbi juhendi:

 1. Pakkuda kogemust muuta maailma läbi tegevuste elluviimise.
 2. Arendada oskust küsida, osaleda ja tehtu üle järele mõelda.
 3. Arendada arusaamist maailmast kui üleilmsest kogukonnast ning arutleda sellega seotud poliitiliste, majanduslike, keskkondlike ja ühiskondlike aspektide üle.

Taustast

Maailmakodanikuks! pakub lahendust olukorrale, kus noored inimesed tunnevad end maailma muutmise suhtes võimetuna.

Maailmakodanikuks! pakub ühtlasi väljundit tohutule potentsiaalile, mis peitub aktiivse maailmakodaniku õpetamises õppekava osana.  Viimane annab õpilastele võimaluse ühiskonnas kaasa rääkida ning käituda vastutustundlikult – nii koolis, kohalikus ringkonnas, riiklikul tasandil kui ka üleilmselt. Materjal põhineb arusaamal, et aktiivne maailmakodanik omab oskusi nagu suhtlusoskus, oskus küsida ja kriitiline mõtlemine, mis on kiirelt üleilmastuva ja aina enam seotud maailma tingimustes toimetulekuks hädavajalikud.

Maailmakodanikuks! materjal põhineb õppemeetoditel, mis on tuntud osaluspõhiste maapiirkondade hindamistehnikatena (participatory rural appraisal techniques PRA), mis on välja töötatud majanduslikult vähemarenenud riikides ning mille eesmärgiks on innustada inimesi üheskoos uurima neile olulisi teemasid. Kasutatakse mitmeid osaluspõhiseid õppemeetodeid ja visuaalseid vahendeid, mis aitavad mõista ja hinnata inimeste rolli kogukonnas ning nende võimalust maailma muuta. Sarnaselt käesolevale materjalile keskendub õppemeetod peamiselt üksikisikute ja inimrühmade iseseisvuse edendamisele, misläbi arendatakse oskust ja enesekindlust probleemide üle arutlemiseks ning nende lahendamiseks.

 

Hakkame peale!

Maailmakodanikuks! meetod koosneb kolmest osast: sammudena põhitegevused, hindamismeetodid ja mängud. Kõik kolm on võrdselt olulised ning need tuleb kaasata tunni kavasse juba alates esimesest tunnist. Hindamismeetodid aitavad õpilastel enda õppeprogressi läbi kuue sammu protokollida, jälgida ja selle üle järele mõelda. Mängud muudavad kogemuse õpilastele nauditavaks.

Eduka ettevalmistuse võti:

 • Tee kõik võimalikult lihtsaks!
 • Otsusta, kas viid meetodi läbi poole semestri jooksul, semestri jooksul või tunniplaani väliste tundidena.
 • Vali välja hulk tegevusi ja mänge, mis õpilastele kõige paremini sobida võiksid.
 • Kaasa protsessi vähemalt üks tegevus igast kuuest põhitegevuse sammust ning lisa iga sammu kohta mõni hindamismeetod ja mäng.
 • Ole vastuvõtlik üksikute õpilaste ja rühmade vajaduste suhtes ning säilita paindlikkust tegevuste või kogu protsessi ümber planeerimiseks.

Tegevusi ja mänge on võimalik kohandada ja erinevates kombinatsioonides korduvalt kasutada. Õpilased võivad liikuda läbi kuue sammu mitmeid kordi ning kasutades erinevaid tegevusi ja teemasid kogevad nad aktiivseks maailmakodanikuks õppimist iga kord erinevalt. Mõnd põhilist tegevust ja mängu kasutades ning neid erinevatesse kontekstidesse kohandades on võimalik tekitada elav, muutlik ning põnev õpetamis- ja õppimiskogemus.

 

Toetavaid nõuandeid

 • Toeta võimalikult paljude ideede ja arvamuste välja ütlemist.
 • Katsu jõuda probleemide sügavuseni küsides järjekindlalt: Miks?, Mis Sa sellega silmas pead?, või tuues välja kriitilisi vastuargumente.
 • Väldi õpilaste arvamuste ümber sõnastamist. Korda neid kasutades õpilaste endi sõnastust.
 • Arenda vestlust tuues arutlemiseks välja erinevate ideede vahelisi seoseid.
 • Julgusta õpilasi teineteise küsimustele vastama ja üksteise mõtteid edasi arendama.

 

Sammude vahel liikumine

Maailmakodanikuks! meetod algab esimese sammuga ning lõpeb kuuendaga. Sõltuvalt protsessi käigus tekkinud olukordadele võib liikuda sammude vahel ka muus järjekorras. Näiteks kui kolmandas sammus avastatakse esialgselt valitud teema kohta informatsiooni, mis õpilaste meelt muudab, siis võivad nad tahta teise sammu juurde tagasi liikuda ning valida uue probleemi. Või kui valitud tegevus osutub viiendal sammul teostamatuks, siis võivad õpilased liikuda tagasi neljandasse sammu, et oma ideid ümber planeerida.

Tagasi