Õppematerjal "Globaliseeruv maailm"

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm“ kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkonnaga. Raamatuga on kaasas mälupulk ülesannete ning töölehtedega.
Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele. Kursus täidab maailmahariduse eesmärke ja suunab noori kujunema vastutustundlikeks maailmakodanikeks.
Созданный для факультативных курсов гимназии учебный материал «Глобализирующийся мир» рассматривает различные аспекты глобализации и помогает учителю планировать процесс обучения. Темы связаны с воп- росами географии и социальных наук. Материалы для курса были разработаны в глобальным образовательном центре НПО Mondo, в сотрудничестве с учителями и специалистами в области географии и социальных наук. Основной целью курса является создание материала, который бы содержал информацию об основных проблемах человечества, помог бы ученикам стать «гражданами мира», показал взаимосвязь событий, происходящих в мире, а также сформи- ровал бы ответственное отношение и поведение.
Tagasi