6. eesmärk. Puhas vesi ja sanitaartingimused

Tagada puhas joogivesi, sanitaartingimused ja kestlik veemajandus.

Juurdepääs puhtale veele ja pesemisvõimalustele ning kanalisatsiooni olemasolu on inimese tervise ja heaolu vaatest üheks olulisimaks baasvajaduseks. Kuigi selle saavutamiseks on Maal piisavalt magevett, siis halva majandamise, raiskamise, logistika ja taristu tõttu surevad igal aastal miljonid inimesed, sealhulgas ka lapsed, sest neil ei ole puhtale veele ligipääsu.

Veepuudus, halb vee kvaliteet ja ebapiisavad sanitaartingimused mõjutavad negatiivselt nii toiduga kindlustatust (vt 2. eesmärk), sissetuleku teenimise võimalusi kui ka vaeste perede haridusvõimalusi (vt 4. eesmärk) kogu maailmas. See on tihedalt seotud ka tervise ja heaoluga (vt eesmärk nr 3), kuna haiguste levik on sanitaartingimustega seotud. Aastatel 20152020 tõusis heal tasemel sanitaartingimustega inimeste osakaal 47%-lt 54%-ni ning seebile ja veele ligipääsuga inimeste osakaal 67%-lt 71%-ni. Samas elab endiselt üle 2 miljardi inimese ohutu joogiveeta ja 2050. aastaks elab vähemalt iga neljas inimene mageveepuudusega riigis, mistõttu on mageveeallikate jätkusuutlik kasutamine eriti oluline.

Magevee puuduse leevendamiseks analüüsitakse veestressi ehk piirkonnas kasutatava vee suhet taastuvatesse veevarudesse. Veestressina käsitletakse seda, kui tarbitava magevee hulk on suurem kui 25% taastuvatest varudest. Kui tarbimine ületab 25%, võib öelda, et see ei ole jätkusuutlik, kuna võib põhjustada veekogude ammendumist, veetaseme langust ja vee kvaliteedi halvenemist. Sellega seotud probleeme esineb 41 riigis ning suuremal või väiksemal skaalal mõjutab see ligi 2 miljardit inimest üle maailma, ohustades veevarude kestlikkust ning takistades sotsiaalset ja majanduslikku arengut. Kõrgeim oli veestressi tase 2019. aastal Araabia poolsaarel, Kesk-Aasias ja Põhja-Aafrikas, kus ammutati üle 100% taastuvatest mageveevarudest. Üks oluline veetarbimise tegur on üleliigne lihatarbimine, mis nõuab suurt kogust vett nii loomakasvatuses kui ka toidu töötlemisel ning sellega seotud tarneahelas.

Mida sina teha saad?

  • Looduses olles ära viska prügi, ohtlikke kemikaale ega jäätmeid vette, kuna need võivad põhjustada veereostust.
  • Osale rahvusvahelistes vee- ja tualetipäeva kampaaniates.
  • Tarbi vähem ning taaskasuta asju – näiteks ühe t-särgi tootmiseks läheb vaja 2700 liitrit vett.

Allikad ja edasist lugemist

Tagasi