Ülesanded: Solidaarne kool. Hariduse roll arenevates riikides

Maailmaharidus ja matemaatika

Tekstülesannete kaudu antakse õpilastele teadmisi teiste maade statistilistest andmetest, näiteks: kirjaoskus, haridus, inimeste ligipääs informatsioonile (nt Internet jne). Tekstülesanded ning saadud tulemuste põhjal koostatud tabelid arendavad ühelt poolt matemaatilist mõtlemist, teiselt poolt aga annavad tabelid visuaalse pildi olukorrast erinevates maailma piirkondades.

Meediaõpetus

Meedia mõistmine on tänapäeval väga oluline, sest teadmised maailmast kujunevad peamiselt meedia kaudu. Kaasaegsel infoajastul jõuab teistes maades toimuv inimesteni läbi televisiooni, raadio ja trükimeedia. Meediaõpetuse tunnis on sobiv uurida seda, kuidas kaugeid maid kujutatakse, milliseid teemasid kajastatakse, millised teemad uudisekünnise ületavad ja miks. Järgmised ülesanded pakuvad võimalusi analüüsida ÜRO aastatuhande arengueesmärkide kajastamist ning analüüsida, kuidas Eesti meedia annab edasi teistes maades toimuvat.

Ma ei saanud teist aru

Õpilastel palutakse kujutleda, et nad ei oska lugeda. Neile tutvustatakse olukorda, kus nad on saanud ravimi infolehe, kus on kirjas õpilaste jaoks elutähtis info. Õpilastele jagatakse paberid tekstidega, millest nad ilmselt aru ei saa.