Seksuaalvägivalla kasutamine sõjarelvana – Nadia Murad

Seksuaalvägivalla kasutamine sõjarelvana – Nadia Murad

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Inimõigused”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Maailma areng ja maailmapoliitika”; lähiajaloo III kursus, teema „Inimsusevastased kuriteod”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ning põhivabadusi;
• mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;
• tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ja -vabadusi, seisab vastu humanistlike ja demokraatlike väärtuste eiramisele;
• hangib eesmärgipäraselt teavet ühiskonna kohta erinevatest allikatest, suudab seda tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada.
MÄRKUS: Tunnikava toetab järgmisi kestliku arengu eesmärke:
• saavutada sooline võrdõiguslikkus, suurendada naiste ja tüdrukute õigusi;
• edendada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi ning tõhusaid ja võimekaid institutsioone.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”

Tagasi