Aafrika esimene naispresident – Ellen Johnson Sirleaf

Aafrika esimene naispresident – Ellen Johnson Sirleaf

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Inglise keel, teema „Inimene ja ühiskond”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse II kursus, teema „Maailma areng ja maailmapoliitika”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt sõnaraamatuid, internetti), et otsida vajalikku infot;
• seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte kui ka teiste valdkondade teadmistega;
• oskab korduste vältimiseks kasutada mitmekesist sõnavara (nt sünonüümid).
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”