Aafrika esimene naispresident – Ellen Johnson Sirleaf

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: inglise keel, teema „Inimene ja ühiskond”
Lõiming: ühiskonnaõpetuse II kursus, teema „Maailma areng ja maailmapoliitika”
Õpitulemused: Õpilane…
• kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt sõnaraamatuid, internetti), et otsida vajalikku infot;
• seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte kui ka teiste valdkondade teadmistega;
• oskab korduste vältimiseks kasutada mitmekesist sõnavara (nt sünonüümid).
Tunni pikkus: 45 min

Aafrika esimene naispresident – Ellen Johnson Sirleaf

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Tagasi