Toetavad materjalid käsitlemaks tundlikke ja vastuolulisi teemasid

Demokraatia tugevdamiseks ja inimõiguste edendamiseks on oluline õppida dialoogi pidamist inimestega, kelle väärtushinnangud meie omadest erinevad. Kahjuks võivad noortel olla piiratud võimalused koolis arutleda vastuolulistel teemadel, nagu äärmuslus, sooline vägivald, laste väärkohtlemine või seksuaalne sättumus, kuna nende käsitlemist õppetöös peetakse liiga keeruliseks. Kui noored ei saa esitada oma küsimusi, ei teki neil arusaama teiste inimeste vaadetest või nad peavad otsima teavet sõpradelt ja sotsiaalmeediast, mis võib omakorda tekitada ärevust või segadust seoses oluliste probleemidega.

Siin lehel toome välja eesti- ja ingliskeelsed materjalid, mis toetavad tundlike ja vastuoluliste teemade käsitlemist klassiruumis. Uuendame nimekirja jooksvalt.


Eestikeelsed materjalid

Elades vastuoludega. Õpetades vastuolulisi teemasid läbi kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse

Vastuoluliste teemade tõhusale õpetamisele suunatud erialase enesetäiendamise pakett, mis on välja töötatud Küprose, Iirimaa, Montenegro, Hispaania ja Ühendkuningriigi spetsialistide poolt Albaania, Austria, Prantsusmaa ja Rootsi spetsialistide abiga. V.t. nt toolimäng (lk 38), kuum või külm (lk 42), maailmakohvik (lk 59), foorumteater (lk 61).

Euroopa Nõukogu (2015)

Psühhodraamameetodid ajaloo- ja ühiskonnaõpetuses

Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi koordineeritud projekti käigus valmis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ülesannete kogu, kus on ülesandeid kõikidele kooliastmetele. Kogus on 14 õpetaja koostatud ülesanded, mille loomisel on lähtutud psühhodraamakoolitusel kogetud tegevuslikest meetoditest. Ülesanded on grupeeritud ülesandetüübist lähtuvalt ning järjestatud käsitletavate ajaloosündmuste toimumise järjekorras. Käsitlusel on mitme teema hulgas ka mitmed, mis on vastuolulised – v.t. nt „Pagulaste poolt või vastu?“ (lk 26) ja „II maailmasõja keerukus“ (lk 127).

Eesti Haridus- ja Teadusministeerium (2016). Autorid: Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Aive Kaldra, Arno Kaseniit, Mait Kuusik, Tiina Laanes, Reelika Laes, Christi Lõhmus-Erg, Kadi Mõttus, Aive Peil, Kaja Raud, Sigrid Saarep, Jana Tiido, Evelin Tiiter, Liivi Vislapuu.

RITA-RÄNNE: Mitmeperspektiivse ajalooõpetuse metoodiline juhend

Mitmeperspektiivse ajalooõppe meetodid peaksid toetama kriitilise mõtlemise arengut ja empaatiavõimet. Materjalis on välja toodud eritüübiliste allikatega töötamise meetodid, mis sunnivad õpilasi otsima jah- ja ei-argumente ning sõnastama lõpuks neile toetudes oma seisukoha. Empaatiaülesanded aitavad näha olusid kellegi teise pilgu läbi. V.t. nt allikakriitika küsimused (lk 13), usaldusväärsuse testrid: intuitsioon, autoriteet, loogika, tõendusmaterjal (lk 16), empaatia, avatar (lk 17), dilemma (lk 20), probleemiaken (lk 23), avatud klassiruumi diskussioon (lk 26), emotsioonikaardid (lk 27).

Tallinna Ülikool (2020). Autorid: Mare Oja, Marek Tamm, Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Martin Ehala.

Viited artiklitele

Kaarlõp, H-L., Oja, M., & Poom-Valickis, K. (2023). Tundlikest teemadest ajalooõpetuses Eesti õpilaste vaates. Ajalooline ajakiri, 2, 127-160.

Rüsen, J. (2007). Kuidas ületada etnotsentrismi: lähenemisviisid ajaloolisele tunnustamiskultuurile 21. sajandil. Vikerkaar, 1, 99-111.


Ingliskeelsed materjalid

Dealing with parents when teaching sensitive and controversial issues

A practical self-reflection tool for teachers for handling conflicting parents when teaching controversial issues in schools.

Autorid: Mikhail Mogutov, Bjorn Wansink (2023)

Viited artiklitele

Gross, M. H., & Terra, L. (2019). Introduction: What Makes Difficult Histories Difficult? M. H. Gross & L. Terra (Toim.), Teaching and Learning the Difficult Past. Comparative Perspectives (lk. 1–8). New York, NY: Routledge.

Lee, P. (1992). The aims of school history: the National Curriculum and Beyond. Institute of Education London File Series, London: Tufnell Press.

Seixas, P. (2016). A History/Memory Matrix for History EducationPublic History Weekly, 6.

Stradling, R. (1984). The Teaching of Controversial Issues: An Evaluation. Educational Review, 36, 2, 121-129.

Wanskin, B., Savenije, G., & Itzel Zuiker (2019). Confronting Conflicts: History teachers reactions to spontaneous controversial remarks. Teaching History175, 68-75.

Tagasi