ÕPPEMATERJALID

Tunnikavad

Siit leiad mahuka kogumiku tunnikavadest, mille abil saab erinevates ainetes õpilastega rändeteemat käsitleda. Kogumikus on tunnikavasid nii geograafia, ühiskonnaõpetuse, kirjanduse, matemaatika, bioloogia, inglise keele kui kehalise kasvatuse tundide sisustamiseks. Tunnikavad on kooskõlas riiklike ainekavadega ning sisaldavad aktiivõppemeetodeid, nagu rollimängud, grupitööd, arutelud jmt.

Dokumentaalfilmid

Maailmakooli dokumentaalfilmikogust leiad rände temaatikat käsitlevaid filme (pikkus erineb).

Videod

MTÜ Mondo rände alalehelt leiad informatiivseid rännet käsitlevaid videoid organisatsioonilt Migration Matters, rändeteemalisi animatsioone ja kampaania „Jagatud teekonnad” käigus valminud rändajate videolugusid.