ÕPPEMATERJALID

Infograafikud toetavad Rändekooli veebikursuse videote ja tekstide sisu mõistmist. Materjalis on infograafikutena esitatud 14 olulist rändega seotud teemat. Pildid on trükitud värviliselt A3 formaadis paberile ning moodustavad kokku mapi. Infograafikud on kujundanud kunstnik Siiri Taimla (Joonmeedia).

Tunnikavad

Siit leiad mahuka kogumiku tunnikavadest, mille abil saab erinevates ainetes õpilastega rändeteemat käsitleda. Kogumikus on tunnikavasid nii geograafia, ühiskonnaõpetuse, kirjanduse, matemaatika, bioloogia, inglise keele kui kehalise kasvatuse tundide sisustamiseks. Tunnikavad on kooskõlas riiklike ainekavadega ning sisaldavad aktiivõppemeetodeid, nagu rollimängud, grupitööd, arutelud jmt.

Dokumentaalfilmid

Maailmakooli dokumentaalfilmikogust leiad rände temaatikat käsitlevaid filme (pikkus erineb).

Videod

MTÜ Mondo rände alalehelt leiad informatiivseid rännet käsitlevaid videoid organisatsioonilt Migration Matters, rändeteemalisi animatsioone ja kampaania „Jagatud teekonnad” käigus valminud rändajate videolugusid.

RändEST infograafikud

Infograafikud toetavad Rändekooli veebikursuse videote ja tekstide sisu mõistmist. Materjalis on infograafikutena esitatud 14 olulist rändega seotud teemat. Pildid on trükitud värviliselt A3 formaadis paberile ning moodustavad kokku mapi. Infograafikud on kujundanud kunstnik Siiri Taimla (Joonmeedia).

Infograafikud PDF formaadis (eesti keeles)

Infographics in PDF format (in English)

RändEST näitus

Näitus on osa Mondo Rändekooli veebikursusest Rändekool. 14 tahvlist koosnev näitus võtab visuaalselt kokku olulisemad rändega seotud valdkonnad ning lihtsustab komplekssete loengute mõistmist. Infograafikud on kujundanud kunstnik Siiri Taimla (Joonmeedia). Näitus koosneb viieteiskümnest A2 suurusest fotokapast, mida saab konksude ja nööri abil seinale riputada. Komplekti on võimalik tasuta laenutada maailmakooli lehelt.

Õpetajate käsiraamat

Metoodiline materjalide ja käsitlusviiside kogumik julgustab õpilastega  rändeküsimustesse ja -protsessidesse süüvima. Kogumik on mõeldud nii formaal- kui ka mitteformaalhariduse andjatele ning hõlmab endas nii praktilisi näpunäiteid rändeteemade käsitlemiseks kui ka teoreetilisi arutelusid, miks haridustöötajad selle teemaga tegelema peaks.