ALLIKAD

Rahvusvahelised allikad

ÜRO Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) koduleht. Siit leiad infot nii värskema rändestatistika kohta, aruandeid rahvusvaheliste rändesuundumuste kohta kui ka eri riikide sisse- ja väljarändeprofiile. www.iom.int, vt ka migrationdataportal.org ja https://worldmigrationreport.iom.int/

ÜRO Pagulasameti (UNHCR) koduleht. Pagulasi puudutav statistika ja aastaaruanded. https://www.unhcr.org/

UNDESA koduleht. ÜRO majandus- ja sotsiaalkomitee tegeleb muu hulgas rände valdkonna seirega ning avaldab perioodilisi aruandeid. Vt nt https://www.un.org/en/desa/international-migration-2020-highlights

Eurostat koondab statistikat nii Euroopa riikides seadusliku aluseta viibijate, väljasaatmisotsuste kui ka tagasipöördumiste kohta: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Maailmapanga statistikat välisrahasaadetiste kohta leiab siit.

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) kodulehelt leiad nii interaktiivse kaardi ebaseaduslike piiriületuste kohta kui ka ajakohaseid raporteid, mis kajastavad ebaseadusliku rände olukorda ning piirivalvet üldisemalt.

Oxfordi ülikooli rändeuuringute keskus on koostanud lühiülevaate olulisematest faktidest sisserände mõju kohta Briti tööturule.

Kliimapõgenike teemale pühendatud huvikaitseorganisatsiooni Climate Refugees koduleht, mis pakub erinevat temaatilist ja päevakajalist lugemist ja kuulamist: https://climate-refugees.org

Inimkaubanduse statistikat leiab nt siit: https://www.ctdatacollaborative.org/

Kuivõrd atraktiivne on Eesti või mõni teine riik globaalsetele talentidele ja miks (mitte)? Vastuseid leiad globaalsest talendikonkurentsi indeksist GTCI: https://www.insead.edu/global-indices

Lühiülevaate erinevatest rännet puudutavatest rahvusvahelistest avaliku arvamuse küsitlustest leiab rändeandmete portaalist: https://www.migrationdataportal.org/themes/public-opinion-migration.

Euroopa Liidus, sh Eestis monitooritakse rändega seonduvaid hoiakuid regulaarselt Eurobaromeetri küsitlustega. Vt tulemusi siit: https://europa.eu/eurobarometer/screen/home.

Euroopa sisse- ja väljarändedünaamikat saab vaadata: KCMD Dynamic Data Hub.

Ingliskeelne põhjalikum (ja pidevalt uuenev) ülevaade Euroopa ühtsest varjupaigasüsteemist: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en

Rändeteooriatest saab põhjalikuma ja akadeemilisema ülevaate näiteks siit: Hagen-Zanker, J. (2008) Why do people migrate? A review of the theoretical literature. MPRA Paper no 28197

Eesti allikad

Statistikaameti koduleht. Paljude teiste teemade hulgas seirab Statistikaamet ka Eesti sise- ja välisrännet. Rahvastiku valdkonna alt leiad teavet nii Eesti rahvastiku koosseisu kui ka rändesaldo kohta. Vt nt Ränne | Statistikaamet

Euroopa Rändevõrgustik (EMN) seirab nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide rändepoliitika arengut: www.emn.ee

Eesti lõimumiskavadega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel: https://www.kul.ee/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine/strateegilised-dokumendid/sidusa-eesti-arengukava-2021-2030.

Oluline lõimumisteenuste värav Eestis on Integratsiooni Sihtasutus: https://integratsioon.ee/.

2017. aastal ilmus rändeteemaline Eesti inimarengu aruanne, kust leiad nii rändepoliitika kui ka laiemalt rändeteemalisi peatükke: https://www.2017.inimareng.ee/

Lühikese ülevaate Eestisse aastatel 2000–2017 saabunud sisserändajate tööturuosalusest saab RITA RÄNNE teemakokkuvõttest.

Eestis tehakse rändeteemalisi avaliku arvamuse uuringuid aeg-ajalt mitmesuguste organisatsioonide tellimusel, kuid neid ei ole kahjuks võimalik mugavalt ühest kohast leida. Üks regulaarselt toimuv ning osalt ka rännet puudutav küsitlus on Siseministeeriumi korraldatav „Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring” (vt alapeatükk „Teistest riikidest pärit inimeste Eestisse elama asumine”). Värskeimad uuringuraportid on leitavad ministeeriumi tellitavate uuringute ja analüüside loetelust: https://www.siseministeerium.ee/et/uuringud.

Eesti tagasipöördujatele pakutavatest teenustest ja infost saab ülevaate näiteks riigiportaalist Eesti.ee.

Eestikeelne ülevaade Euroopa Liidu ühisest varjupaigasüsteemist: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_et.pdf

Eesti vabatahtliku toetatud tagasipöördumise programmi koduleht: http://varre.directmedia.ee/

Eesti sisserände ajalugu: https://www.err.ee/1608114112/jaak-valge-ja-andres-aule-sisseranne-eestisse-eriti-eestlastele-moeldes

Täpset kehtivat sisserände piirarvu erandite nimekirja vt välismaalaste seaduse §-st 115 https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020073?leiaKehtiv

Kodakondsuse naturalisatsiooni korras andmise kõigi reeglitega saad tutvuda kodakondsuse seaduse teises peatükis: https://www.riigiteataja.ee/akt/103122020004?leiaKehtiv

MTÜ Mondo ja Praxise uuring “The Views of Young Europeans on Migration

Raamatud

King, R. (2008) Inimkonna rändeatlas. Tallinn: Ilo.

Goldin, I., Cameron, G., & Balarajan, M. (2011). Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future. Princeton; Oxford: Princeton University Press.

Torpey, J. C. (2018). The invention of the passport: Surveillance, citizenship and the state. Cambridge University Press.

Brettell, C. B., & Hollifield, J. F. (Eds.). (2014). Migration theory: Talking across disciplines. London; New York: Routledge.

Põhjalikuma eestikeelse käsitluse lõimumisest leiab kõrgkooliõpiku „Poliitika ja valitsemise alused” (toimetajad Leif Kalev ja Anu Toots) 15. peatükist „Rahvusriik ja mitmekultuurilisus”.