Soolised lõhed hariduses

Faktid

 
  • Tüdrukute ligipääs (alg)haridusele maailmas on varasemaga võrreldes oluliselt suurenenud ja ka naiste kirjaoskuse määr on tõusnud 58%-lt 1970ndatel praeguseks 83%-le (World Bank, 2020).
  • Madala sissetulekuga riikide tüdrukutest lõpetab algkooli 63,2% võrreldes 68,5% poistega. Lõhe süveneb keskhariduses, mille omandab 40,6% meestest ja 33,9% naistest (World Bank, 2021).
  • 54% kõigist haridusest kõrvale jäänud tüdrukutest elab kriisipiirkondades (Reliefweb, 2021).

Tüdrukud ja haridus

 

Haridus tähendab naise jaoks vähemat arvu, haritumaid ja tervemaid lapsi ja kooliskäimine hoiab ära lapsabielusid. Tüdrukute ja naiste suurenenud kirjaoskus parandab nende positsiooni ühiskonnas, võimaldab neil rohkem kaasa rääkida neid endid puudutavates otsustes ja annab neile seeläbi rohkem valikuid ja parema elukvaliteedi. Sellest võidab ühiskond tervikuna.

Kuigi naiste kirjaoskuse määr on suurenenud, jääb see meeste omale siiski alla (83 vs. 90 %). Sooliselt ebavõrdne ligipääs algharidusele esineb tänapäeva maailmas eeskätt sõja- ja konfliktipiirkondades, kus tüdrukud ei käi poistega võrreldes  2,5 korda enama tõenäosusega koolis. Linnade ja maapiirkondade võrdluses on ligipääsus erinevusi ning koroonapandeemia on olukorda raskendanud. Üldiselt on arengukoostöö sihtriikides tänapäeval siiski rohkem põhjust rääkida tüdruklaste koolist väljalangevuse ennetamisest ja tunnis kaasa tegemise võimaldamisest, samuti ligipääsu tagamisest II ja III haridusastmele.

Tüdrukute kooliskäimist mõjutab palju eri tegureid, näiteks, kas kooliskäimine on tasuta, kas laps saab koolilõunat, kas koolis on tüdrukul võimalik tualetis käia, kuivõrd füüsiliselt turvaline ja kui pikk on tema koolitee, kui palju antakse tüdrukule kodus tema vendadega võrreldes majapidamistöid teha, kuivõrd turvaline on tüdruku kodu ja milline on tema tervis, kuidas tüdrukusse ja tema võimetesse koolis suhtuvad (mees)õpetajad ja kaasõpilased, kas esineb soopõhist kiusu, milline on õppekava, mida tüdruk koolis läbib jne.

 

Näited organisatsioonide mõjukast tegevusest

 

Toome välja mõned organisatsioonid, kes on positiivsetele arengutele silmapaistvalt kaasa aidanud. Näiteks CAMFED toetab tüdrukuid 6787 riigikoolis 163 piirkonnas Zimbabwes, Sambias, Ghanas, Tansaanias ja Malawis, keskendudes enim puudust kannatavatele kogukondadele, kes elavad haiglatest kaugel, infrastruktuurist ära lõigatult ja sageli kõige kehvemal põllumaal. Nende kogukondade vaesuse tase ja haigestumismäärad (sh HIV/AIDS) on reeglina riigi kõrgeimad ning neis piirkondades on ka koole vähem. Tüdrukud on sellistes tingimustes eriti haavatavad ja nende haridustee võib katkeda. CAMFED koolitab õpetaja-mentoreid, arendab vanemate vabatahtlikku tugirühma, parandadab õpikeskkondi ja kasvatab tüdrukute enesekindlust mentorite ja eeskujude abil (vt CAMFED Multiplier Effect).

Global Partnership for Education on juba peaaegu 20 aastat rahastanud ja toetanud lahendusi jätkusuutlike haridussüsteemide loomiseks, et rohkem lapsi madalama sissetulekuga riikides – eriti tüdrukuid – saaksid hariduse. See organisatsioon töötab eelkõige madala sissetulekuga riikides (vt kaarti siin) tuues kokku rahastajad, rahvusvahelised ja kohalikud kodanikuühiskonna organisatsioonid (sealhulgas noorte ja õpetajate organisatsioonid), erasektori ja erafondid, et muuta haridussüsteeme ja tagada kõigile kvaliteetne haridus. 

Tüdrukute haridusele keskendub ka MTÜ Mondo näiteks Afganistanis, kus oleme töötanud alates 2008. aastast eelkõige koostöö kaudu kohalike partnerorganisatsioonidega, et edendada naiste reproduktiivtervist, juurdepääsu sünnitusabile ja võimaldada tüdrukutele haridust, sh arvutioskusi ja tervisekasvatust. Mondo toel tegutseb Fatima Zahra tüdrukutekool Nangarhari provintsis, kus oleme tasunud õpetajate palgad, jaganud õpilastele õppevahendeid, aidanud koolile paigaldada päikesepaneelid ja ehitada juurde kaks klassiruumi vanemate klasside õpilastele teadusainete läbiviimiseks. Vaatamata Talibani võimuletulekule 2021. aastal töötas kool esialgu edasi, aga praegu on nende toetamine väga keeruline (loe siit).

Argumenteerimine

Tugeval argumendil on neli osa: väide, seletus, tõestus, järeldus. Seega peab tugev argument esitama mõtte, mida tõestatakse; seletama selle mõtte lahti; tooma põhjenduse/tõestuse, mis öeldut kinnitab; tegema väitest ja tõestusest järelduse.

Kirjuta seletus, tõestus ja järeldus järgmisele väitele: “Tüdrukute haridusse panustamisest võidab ühiskond tervikuna.”

Viited