Tere tulemast Mondo soolise võrdõiguslikkuse teemalisele veebikursusele!

Soolise mõõtme arvestamine muudab meid teadlikumaks maailmakodanikuks. Selle kursuse eesmärk on näidata, miks sootundlik lähenemine maailmahariduse teemadele annab meile sisukama ja parema ülevaate olulistest üleilmsetest arengukohtadest

Oleme sellel kursusel ritta seadnud naiste ja vähemuste õigustele eriomased kitsaskohad maailmas ning näitame eri teemade ühenduslülisid seoste kaudu, mis mida mõjutab. Püüame ilmestada, mispärast sooline vaade koos sellega ristuvate sotsiaalsete kategooriatega (nagu rass, klass, vanus, puue jm) peaks saatma kõiki kestliku arengu debatte, seevastu sootuimus ei aita meid moodsa aja murede, näiteks kliimamuutustega võitlemisel. 

See kursus on eriline, kuna varem ei ole sellises mahus süstemaatiline sootundlik vaade kestliku arengu ja maailmahariduse põhiküsimustele olnud eesti keeles kättesaadav. 

Head õppimist!

Formaat

Veebikursus koosneb viiest osast, kus käsitleme soolise võrdõiguslikkuse seoseid eri kestliku arengu eesmärkidega. Igast moodulist leiad põhiteema kohta video, olulised faktid, taustainfo ning mitmesugused materjalid ja viited.

Peale põhiteema avame igas osas ka kaks või rohkem alateemat, mis käsitlevad eri soolise võrdõiguslikkuse aspekte ja seoseid süviti. Oleme kursusesse põiminud ülesandeid, mis aitavad materjali üle reflekteerida ja seda kinnistada.

Veebikursuse autor

Maari Põim on paberitega feminist. Ta on omandanud soouuringute magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis ja töötanud Brüsselis Euroopa Parlamendi mõttekojas soo- ja rändepoliitika nõunikuna, hiljem Stockholmis Södertörni Ülikoolis rahvusvahelises rände uurimisgrupis ning Sihtasutuses Archimedes (nüüdne haridus- ja noorteameti koosseisu kuuluv  Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur) rahvusvahelise noortevaldkonna inimõiguste hariduse projekti koordinaatorina. Maari on 12 aastat olnud tegev inimõiguste vallas, sellest pool olnud vegan. Ta usub vägivallaennetusse ning hindab mittekonventsionaalseid algatusi. Vabal ajal käib moodsat kunsti vaatamas, kirjutab luulet, reisib, naudib neogooti žanris filme ja teeb ette sattunud loomadele pai.

Loengute õpiväljundid

Kursusel leiame vastused järgmistele küsimustele:

  • Miks on vaesus globaalselt naise nägu?
  • Mida tähendab vaesuse feminiseerumine, mida tähendab rände feminiseerumine?
  • Miks tüdrukud ja noored naised on suuremas HIVi ohus?
  • Kuidas on soostereotüübid seotud soolise vägivallaga?
  • Miks on kliimamuutused seotud soolise ebavõrdsusega?

Loengu videoid ja tekste on väga hästi võimalik põimida ka gümnaasiumiastme ainetundidesse. Samas rõhutame, et materjalis võib esineda häirivat sisu ‒ näiteks peatutakse kahjustavatel kultuuripraktikatel, naistevastasel vägivallal, seksuaalvägivallal jt teemadel, mis võivad esile kutsuda tugevaid tundeid. Lähtuge materjalide kasutamisel õppetöös eakohasusest ja tundlike teemade käsitlemise põhimõtetest.

Alusta kursust