Naised ja ettevõtlikkus

Kestliku arengu eesmärk

 

8. eesmärk. Toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö.

 1. Säilitada majanduskasv elaniku kohta vastavalt kohalikule olukorrale.
 2. Saavutada suurem majanduslik tootlikkus, kasutades mitmekesistamist, tehnoloogia uuendamist ja innovatsiooni.
 3. Propageerida arengule suunatud tegevuspoliitikaid, et toetada viljakaid tegevusi, inimväärsete töökohtade loomist, ettevõtlust, loovust ja innovatsiooni ning ergutada mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomist.
 4. Muuta kogu maailmas ressursside kasutamine tarbimises ja tootmises tõhusamaks.
 5. Saavutada kõikide naiste ja tütarlaste, sealhulgas noorte ja puudega inimeste täielik ja viljakas tööhõive ning tagada neile inimväärne ja võrdne tasu võrdse töö eest.
 6. Vähendada 2020. aastaks oluliselt nende noorte arvu, kes ei tööta ega omanda haridust või kutset.
 7. Võtta kohe tõhusaid meetmeid, et teha lõpp sunnitööle, kaasaegsele orjandusele ja inimkaubitsemisele.
 8. Kaitsta töötajate õigusi ning toetada ohutute ja turvaliste töötingimuste loomist kõikidele töötajatele, sealhulgas võõrtöötajatele, eelkõige naistele, ja ebakindlates töösuhetes olevatele töötajatele.
 9. Töötada välja ja rakendada säästva turismi edendamise tegevuspoliitikad, et luua töökohti ja propageerida kohalikku kultuuri ja tooteid.
 10. Tugevdada riikide finantseerimisasutuste suutlikkust ergutada panga-, kindlustus- ja finantsteenuste kasutamist.

Kas ettevõtlik naine on haruldane liik?

 

Faktid

 
 • Ülemaailmne naiste tööjõus osalemise määr on veidi alla 47%, meeste puhul on see 72%. See on 25% suurune erinevus, kusjuures mitmes Araabia riigis on erinevus üle 50% (ILO Infostories, 2022).
 • Maailmas teenivad naised 77 senti iga meeste teenitud dollari kohta (UN Women, 2017), Euroopa Liidus on see summa 86 senti iga euro kohta (EU Gender Pay Gap, 2021). Edusammud palgalõhe vähendamisel on aeglased.
 • Ettevõtete tegevjuhtide ja -direktorite hulgas oli 2021. aastal naisi 26%, mis on oluline edasiminek 15%-st 2019. aastal (Catalyst, 2022). 2022. aastal juhivad naised 8,8% Fortune 500 nimekirjas olevatest ettevõtetest, mis on kõigi aegade rekord. Veel 1995. aastal polnud Fortune 500 nimekirjas ühtegi naissoost tegevjuhti (Fortune, 2022).

Naiste osalus poliitikas

 

Naiste esindatus poliitikas on viimaste aastakümnete vältel järk-järgult kasvanud, kuid siiski moodustavad naised tänapäeval keskmiselt vaid neljandiku maailma riikide parlamendisaadikutest. 2022. aastal on 81% maailma riikides rohkem kui kaks kolmandikku parlamendisaadikutest meessoost ja maailmas on vaid viis riiki, kus naisi on parlamendis vähemalt 50% või rohkem: Rwanda, Kuuba, Nicaragua, Mehhiko ning Araabia Ühendemiraadid. Rwanda on eriti huvitav riik – 2003. aasta põhiseadusega reserveeriti naistele 30% parlamendikohtadest, aga praeguseks on nende osakaal kasvanud juba 61%-le. Rwanda poliitikat nimetatakse soolise kaasatuse mudeliks, kuid Rwanda naised ise seda nii ei näe. Vaata täpsemalt lisalugemisest.

Sooline tasakaal poliitikas on vajalik mitmel põhjusel. Esiteks on naiste ja meeste võrdne esindatus poliitilises otsustusprotsessis demokraatia aluspõhimõte ja eeldus naiste olukorra parandamiseks igas eluvaldkonnas. Teiseks, naiste sotsiaalne ringkond ning elukogemus on meeste omast erinevad, mistõttu nad toovad poliitikasse eri väärtusi, kogemusi ja ekspertiisi. See omakorda tõstab otsuste kvaliteeti. Veel huvitavaid allikaid leiad siit, siit ja siit. Naiste poliitilise esindatuse puhul on oluline pöörata tähelepanu, et esindusfunktsiooni valitud naistel oleks ohutu tööl käia, näiteks on mõnede Sahara-taguse Aafrika riikide parlamentides raporteeritud seksuaalset ahistamist.

Lisalugemine huvilistele
Huvitavad dilemmad seoses naiste õigustega

Vasta video põhjal järgmistele küsimustele

 1. Millistes olukordades võib sookvootide kasutamine olla põhjendatud?
 2. Millised on eri barjäärid, mis takistavad naistel investeerimisega tegeleda?
 3. Kuidas toimib Kongo küla naisteühistute juhtimismudelina Aafrika kogukondades levinud naistegruppide süsteem ja millist väärtust on ühistukogemus naistele loonud?

Viited