Rahvastik ja majandus – Malala Yousafzai

Rahvastik ja majandus – Malala Yousafzai

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Geograafia I kursus, teema „Rahvastik ja majandus”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse II kursus, teema „Riik ja majandus”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• analüüsib rahvaarvu muutumist maailmas ja etteantud regioonis ning
seostab seda üldise arengutasemega;
• analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolisvanuselist struktuuri ning selle mõju majanduse arengule.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”