Rahvastik ja majandus – Malala Yousafzai

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: geograafia I kursus, teema „Rahvastik ja majandus”
Lõiming: ühiskonnaõpetuse II kursus, teema „Riik ja majandus”
Õpitulemused: Õpilane…
• analüüsib rahvaarvu muutumist maailmas ja etteantud regioonis ning
seostab seda üldise arengutasemega;
• analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolisvanuselist struktuuri ning selle mõju majanduse arengule.
Tunni pikkus: 45 min

Rahvastik ja majandus – Malala Yousafzai

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Назад