Naiste valimisõigus – Sarojini Naidu ja Sophia Duleep Singh

Naiste valimisõigus – Sarojini Naidu ja Sophia Duleep Singh

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Lähiajaloo III kursus „20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”, teema „Eluolu ja kultuur – naiste emantsipatsioon”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Valimised”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• analüüsib kultuuride arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega;
• omab ülevaadet naiste valimisõiguse laienemisest maailmas ning sellega seotud võitlusest;
• oskab nimetada naiste valimisõiguse eest võidelnud naisõiguslasi.
TUNNI PIKKUS: 2 x 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”