Sotsiaalne ettevõtlus – Olivia Naava

 

Sotsiaalne ettevõtlus – Olivia Naava

KOOLIASTE: III kooliaste
AINETUND: Ühiskonnaõpetus
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus;
• märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi;
• väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust;
• väärtustab soolist võrdõiguslikkust;
• tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul;
• teab, mida tähendab olla omanik, ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu.
TUNNI PIKKUS: 2 x 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”