Sotsiaalne ettevõtlus – Olivia Naava

Kooliaste: III kooliaste
Ainetund: ühiskonnaõpetus
Õpitulemused: õpilane…
• teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus;
• märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi;
• väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust;
• väärtustab soolist võrdõiguslikkust;
• tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul;
• teab, mida tähendab olla omanik, ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu.
Tunni pikkus: 2 x 45 min

Sotsiaalne ettevõtlus – Olivia Naava

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Назад