Lapse õigused II – Malala Yousafzai

Lapse õigused II – Malala Yousafzai

KOOLIASTE: II kooliaste
AINETUND: Ühiskonnaõpetus
LÕIMING: III kooliastme inimeseõpetus, teema „Inimese elukaar ja murdeea koht selles”
ÕPITULEMUSED: Õpilane tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, teab õiguste ja vastutuse tasakaalu.
Eelnevalt on käsitletud inimõiguste ja lapse õiguste teemat.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”