Trash Hack: kestliku arengu alase tegevusõppe juhendmaterjal

Juhendmaterjal on mõeldud õpetajatele, koolijuhtidele, koolitajatele jt haridustöötajatele, kes otsivad võimalusi õpilaste ja kogukondade kaasamiseks prügimajanduse ja jäätmekäitluse alasesse tegevusse ja teavitustöösse, laiemalt kestlikku arengut toetavasse haridusse. Juhendmaterjali sisu ja tegevusi on võimalik kohandada nii vanematele kui ka noorematele õppijatele.

Juhendmaterjalis esitatud tegevused hõlmavad õppimise kolme tüüpi (kognitiivne, sotsioemotsionaalne ja käitumuslik) ja edendavad seeläbi kestliku arenguga seotud valdkondade üleseid pädevusi ja oskuseid nagu süsteemne mõtlemine, kestlike tulevikuvisioonide loomine ja analüüsimine, koostöö, kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine.

Juhendmaterjali on välja töötanud Pariisis tegutsev UNESCO haridussektori rahu ja kestliku arengu divisjoni kestlikku arengut toetava ja ühendkoolide võrgustiku (ASPnet) üksus UNESCO Trash Hack kampaania raames. Kampaania julgustab noori kestliku arengu edendamise nimel tegelema jäätmeprobleemidega, oma tegevust mõtestama ja teadmisi teistega jagama. Eesti keelde tõlkinud ning Eesti UNESCO ühendkoole puudutavad mugandused on lisanud UNESCO Eesti rahvuslik komisjon.

Trash Hack juhendmaterjal

Back