Sotsiaalse sõnumiga muusika – Sonita Alizadeh

Sotsiaalse sõnumiga muusika – Sonita Alizadeh

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: muusikaõpetus, III kursus „Muusika 20. ja 21. sajandil” Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika ajaloolis-sotsiaalne taust ja väljendusvahendid, areng ning tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad. Muusikanäited pop- ja rokkmuusikast.
LÕIMING: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”; ühiskonnaõpetuse I kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia”, teema „Inimõigused”
ÕPITULEMUSED: Seondub muusikaõpetuse kursuse järgmiste õpitulemustega:
Õpilane…
• on tutvunud muusikanäidete varal džäss-, rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada, mõistab muusika rolli muutumist sajandi vältel;
• oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi muusikastiile;
• väljendab oma arvamust ning analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ja muusikasõnavara.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”

Back