Sotsiaalse sõnumiga muusika – Sonita Alizadeh

Afghan rapper Ms. Sonita Alizadeh performs at the International Women of Courage forum at the U.S. Department of State in Washington, D.C., March 29, 2016. Projected on the screen above are her lyrics: "I know it is your city's tradition for girls to remain silent. Tell me, what can I do to prove my personhood?" State Department photo by Lawrence Schwartz / public domain.

 

Sotsiaalse sõnumiga muusika – Sonita Alizadeh

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: muusikaõpetus, III kursus „Muusika 20. ja 21. sajandil” Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika ajaloolis-sotsiaalne taust ja väljendusvahendid, areng ning tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad. Muusikanäited pop- ja rokkmuusikast.
LÕIMING: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”; ühiskonnaõpetuse I kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia”, teema „Inimõigused”
ÕPITULEMUSED: Seondub muusikaõpetuse kursuse järgmiste õpitulemustega:
Õpilane…
• on tutvunud muusikanäidete varal džäss-, rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada, mõistab muusika rolli muutumist sajandi vältel;
• oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi muusikastiile;
• väljendab oma arvamust ning analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ja muusikasõnavara.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”