Seksuaalvägivald – Nadia Murad

Seksuaalvägivald – Nadia Murad

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teemad „Inimõigused” ja „Maailma areng ja maailmapoliitika”
ÕPITULEMUSED:
Püsisuhe – õpilane mõistab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust pakkuva seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes.
Eelnevalt on käsitletud tunnis seksuaalvägivalla ja seksuaalõiguste teemat.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”