Lapsabielude mõju kestlike arengu eesmärkidele – Sonita Alizadeh

Afghan rapper Ms. Sonita Alizadeh performs at the International Women of Courage forum at the U.S. Department of State in Washington, D.C., March 29, 2016. Projected on the screen above are her lyrics: "I know it is your city's tradition for girls to remain silent. Tell me, what can I do to prove my personhood?" State Department photo by Lawrence Schwartz / public domain.

Lapsabielude mõju kestlike arengu eesmärkidele – Sonita Alizadeh

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Inimõigused” või valikkursus „Inimene ja õigus”, teema „Inimõigused”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• teab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju inimsuhetele;
• mõistab sotsiaalse lähivõrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina.
On soovitatav, et eelnevalt on käsitletud järgmisi teemasid: perekond ja abielu. Abielu teema laiendamiseks soovitatav tund.
TUNNI PIKKUS: 2 x 45 min
Alternatiivina sellele tunniplaanile võib kasutada ka sama teema ja õpitulemustega ühe tunni (45 min) materjali.

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”