Kahjulikud kultuuripraktikad – Qiu Jin ja Edna Adan Ismail

Kahjulikud kultuuripraktikad – Qiu Jin ja Edna Adan Ismail

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Ajaloo valikkursus „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”, teema „Hiina”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „inimõigused” ning valikkursus „Inimene ja õigus”, teema „Inimõigused”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• seletab ja kasutab kontekstis mõisteid – inimõigused, kahjulikud kultuuripraktikad;
• on omandanud õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskusi, arvestades ajaloolise kontekstiga;
• loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel konkreetsete näidete varal.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”