Kahjulikud kultuuripraktikad – Qiu Jin ja Edna Adan Ismail

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: ajaloo valikkursus „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”, teema „Hiina”
Lõiming: ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „inimõigused” ning valikkursus „Inimene ja õigus”, teema „Inimõigused”
Õpitulemused: õpilane…
• seletab ja kasutab kontekstis mõisteid – inimõigused, kahjulikud kultuuripraktikad;
• on omandanud õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskusi, arvestades ajaloolise kontekstiga;
• loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel konkreetsete näidete varal.
Tunni pikkus: 45 min

Kahjulikud kultuuripraktikad – Qiu Jin ja Edna Adan Ismail

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Back