2.7 Rahvusvaheline koostöö

Koos majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise üleilmastumisega muutub ka poliitika. Märksõnadeks on üha suurem vastastikune seotus ja sõltuvus, otsustusareenide paljusus ja killustatus, piiride hägustumine sise- ja välispoliitika ning era- ja avaliku sfääri vahel. Üldjoontes iseloomustab poliitilist üleilmastumist kaks teineteisega seotud suundumust:

1. Riikide poliitikat ja inimeste igapäevaelu mõjutavad üha rohkem erisugused regionaalsed ja globaalsed normid, standardid, õigusaktid, moraalsed ja poliitilised kohustused;

2. Riikide kõrval tegutseb rahvusvahelises poliitikas üha enam muid regionaalse ja globaalse haardega osalisi. Näiteks rahvusvahelised valitsustevahelised organisatsioonid (lühemalt rahvusvahelised organisatsioonid), mis on loodud riikidevaheliste lepingute alusel. Paljudest organisatsioonidest on aja jooksul kujunenud omaette võimutasand, millega tuleb arvestada.

Taustainfo tekst on osa valikkursusest “Globaliseeruv maailm”. Loe edasi Opiqu platvormil: peatükk 2.7.

Back