Teine osa – Tehtu hindamine

Hindamiseks mõeldud tegevused aitavad õpilastel mõõta, salvestada ja jälgida enda isiklikku arengut ning hinnata kasutatud Maailmakodanikuks! meetodi tegevusi. Siin osas pakutud tegevused on lihtsad, paindlikud ja lõbusad ning need võimaldavad jagada kogemust, arvamust ja tundeid, mõelda enda väärtuste muutumise peale ning valmistuda edasiseks õppimiseks.

Selle osa tegevused on kasutatavad isikliku, rühma või õpetaja hindamiseks Maailmakodaniku! protsessi erinevates osades. Näiteks võib neid kasutada tegevuse, sammu või ülesande eel või järel, või ka kogu protsessi lõpus.

 

1. Mapp

Valmistage iga läbitud sammu kohta töömapp, mis sisaldab nt illustratsioone, kirjalikke töid ja fotosid. Mapp on kasutatud oskuste ja omandatud info tõestuseks.

 

2. Ootuste lilled

Maailmakodanikuks! AÕpetaja selgitab õpilastele Maailmakodanikuks! protsessi ootuseid (nt õppimise käigus lõbutseda, omandada uusi oskusi, avastada kohaliku ja globaalse vahelisi seoseid, töötada rühmana koos, olla kasulik ja oluline). Kirjutage need Töölehele A.

Õpilased kirjutavad enda ootused väikestele kaartidele – üks ootus kaardi kohta ning need asetatakse suurele paberilehele. Jagage ootused sarnasuse alusel rühmadesse. Lisage õpilaste ootuste rühmad töölehe tabeli esimesse tulpa.

Vaadake pärast igat sammu tabelit ning joonistage selle kohta lill, mis kujutaks, kui palju suudeti ootustele vastata. Kuuenda sammu lõpuks peab olema joonistatud kuus lille. Iga kroonleht tähistab väikseid samme suurte ootuste täitumiseni. Paljude kroonlehtedega lill tähendab, et suudeti ootustele vastata.

 

3. Fookusgrupid

Jagunege viide fookusgruppi ja jagage igale rühmale üks teemadest: Uurimise fookusgrupp; Osalemise fookusgrupp; Kohaliku-globaalse seostamise fookusgrupp; Meeldimise fookusgrupp; Ülesmärkimise fookusgrupp.

Iga fookusgrupp kasutab graafikuid, et jälgida ja panna kirja, kuidas klass end iga sammu või kogu protsessi järel tunneb. Kasutage selleks Töölehti B, C, D, E ja F.

Leidke meetod info kogumiseks kõigilt klassikaaslastelt. See võib toimuda ka tunniväliselt.

Kuuenda sammu lõpus tehke tulemustest ettekanne – kasutage selleks näiteks Powerpointi või jagage voldikuid ning näidake videot. Märkige ära kõige põnevam ja igavam tulemus, üldised seaduspärasused ja informatsioon, mis ei sobitunud ühegi graafika alla.

 

Maailmakodanikuks! BMaailmakodanikuks! C-212x300Maailmakodanikuks! D1-212x300Maailmakodanikuks! E-212x300Maailmakodanikuks! F-212x300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aktiivse maailmakodaniku oskuste diagramm

Maailmakodanikuks! G-212x300Tööleht G on selleks, et õpilased saaksid märkida ära kui hästi nad protsessi jooksul suhtlesid, osalesid ja analüüsisid. Tabeli alla võib lisada veel mõõdikuid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aktiivse maailmakodaniku ootuste tabel

Maailmakodanikuks! H-212x300Kasutage Töölehte H, et hinnata ja märkida ära õpilaste liikumine Maailmakodanikuks! protsessi eesmärkide suunas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Hindamisratas

Maailmakodanikuks! hindamisratas-300x243Joonistage ring ning jagage see sektoriteks, millest igaüks tähistab erinevat mõõdikut. Hakake sektoreid varjutama üks haaval alustades ringi keskelt – mida edukamalt iga mõõdiku suhtes tehtu õnnestus, seda suurem osa sektorist varjutage ära. Sektori otstesse kirjutage soovitused ja kommentaarid parandusteks.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Enne ja pärast tabel

Maailmakodanikuks! enne-ja-pärast-tabel-206x300Kopeerige allolev tabel ning märkige sinna oma tunded, mõtted, seosed ja pildid Maailmakodanikuks! protsessi kohta enne ja pärast selle toimumist.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Tulemuste diagramm

Joonistage diagramm, millele märkida saavutused. Seadke diagrammi vertikaalteljele mõõdikud (nt tuju, energiatase) ja horisontaalteljele aeg (nt tundides, läbitud sammudes). Tõmmake läbi graafika kõverjoon, mis kajastab protsessi parimaid ja kehvemaid hetki.

 

9. Õpitu päevik

Pidage õpitu kohta päevikut märkides üles kogu Maailmakodanikuks! protsess. Kirjeldage arendatud oskusi, omandatud teadmisi ja seda, mis klassile meeldis ja ei meeldinud.

 

10. Fotod

Kasutage protsessi jooksul tehtud fotosid ja videomaterjali, et arutleda selle üle, mis tehti ning kuidas saaks kõike järgmine kord paremini teha.

 

11.  Loovhindamine

Maailmakodanikuks! I-212x300Kasutage Töölehte I, et hinnata, kuidas mõnd Maailmakodanikuks! sammu vastu võeti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Naeru- ja nutunägu

Mõelge Maailmakodanikuks! protsessi valitud osa üle järele arutledes selle positiivsete ja negatiivsete külgede üle. Joonistage kolme tulbaga diagramm. Kirjutage naerunäo alla tulpa positiivsed kommentaarid, nutunäo alla negatiivsed.  Lisage kolmas diagramm ettepanekutega võimalikeks parandusteks.

 

13. Käte lehvitamine

Kui konkreetne tegevus, protsessi samm või tund oli õpilastele meeldiv, siis tõstavad õpilased käed pea kohale ning lehvitavad neid. Kui tegevus polnud nauditav hoiavad õpilased käsi liikumatult külgedel.

 

14. Joondumine

Õpilased rivistuvad teineteise taha vastavalt sellele, kuivõrd neile tegevus meeldis. Positiivsete emotsioonidega õpilased seisavad rivi ees, neutraalsete emotsioonidega õpilased keskel ning need, kellele tegevus ei meeldinud rivi tagumises otsas. Ritta joondumist saab kasutada selleks, et algatada arutelu selle üle, kuidas tehtut paremini läbi viia nii et see meeldiks kõigile osalistele. Rivisse joondumist saab kasutada ka selleks, et võrrelda rivi alguses ja lõpus seisvate inimeste arvamusi.

 

15. Topelt ratas

Klass jagatakse kahte võrdsesse kätega ühendatud ringi, millest üks moodustatakse teise sisse. Õpilased hakkavad ringides liikuma kahes vastastikus suunas, kuni õpetaja ütleb „Stopp!“. Seejärel küsib iga õpilane enda vastas seisvalt inimeselt, mis neile tegevuse juures kõige enam meeldis või kuivõrd kaasatuna nad end tundsid. Tegevust korratakse kolm korda.

 

16. Grafiiti sein

Grafiiti seina sobib kasutada läbi kogu Maailmakodanikuks! protsessi. Asetage seinale suur paberileht koos küsimustega nagu “Kuidas saan seda igapäeva elus kasutada?”, “Kas sain sellest ikka tegelikult aru?” jne.

 

17. Väljenduskaardid

Kirjutage kaartidele kommentaarid ning pange need klassi postkasti. Kommentaaride kategoriseerimiseks võib kasutada ettekirjutatud lauseid nagu „Sain teada, et …“, „Tahan saada rohkem teada …“. Võtke postkastist üks kaart ja kasutage seda arutelu alustamiseks.

 

18. Tunnete siluett

Visandage mütsiga inimene, kes kannab käes tööriista kasti. Kirjutage mütsi juurde kõik, mida olete õppinud ja tööriista kasti juurde mõtted, oskused ja muu positiivne, mida olete omandanud. Joonistage inimesele süda ning kirjutage selle juurde kogetud tunded. Joonistage prügikast, mille kõrvale kirjutage välja kõik, mis ei töötanud ja mille võiks järgmine kord tegemata jätta.

Back