Esimene samm: Hakake küsima!

Esimese sammu tegevused on mõeldud selleks, et õpilased õpiksid tundma enda arusaamasid, väärtusi ja suhtumist meetodi kolme põhiteemasse. Seejuures võetakse arvesse õpilaste seniseid teadmisi ja oskusi ning hakatakse neid arendama. Tegevusi on võimalik korrata erinevates meetodi etappides ja/või kõige lõpus.

Esimese sammu eesmärgid:

  • julgustada õpilasi mõtlema enda väärtushinnangute peale ning selle üle, kuidas ollakse soetud teiste inimeste ja kogu maailmaga; ning analüüsida kriitiliselt isiklikku võimalust maailma muuta;
  • arendada uurimise ja küsimise põhiseid oskusi – ideede, väärtuste ja maailmavaadete kohta pärimine, nende arendamine ning täpsustamine;
  • arendada suhtlusoskust – panustamine klassi vestlustesse ja diskussioonidesse.
 

1. Ideaalne tulevik

Arutlemiseks selle üle, kuidas õpilased maailma mõistavad

Mõelge, milline võiksid ideaalsel juhul kümne aasta pärast olla Sina ise/ Sinu kool/ kodukandi piirkond/ riik/maailm. Milliste omadustega oleksid selle ühiskonna kodanikud? Kas selles maailmas on midagi, mida tänases pole? Mis see on?

Esitlege ideid kirjutades ja joonistades plakatitele ja kaartidele.

Arutlege, millised mainitud asjadest on kõige tähtsamad ja kõige realistlikumad, ning kuidas neid saavutada? Kellel on maailmas asjade muutmiseks kõige rohkem võimu? Mida saaksid Sina teha? Keda saaksid  olukorra muutmiseks mõjutada?

 

2. Meie maailma kaardistamine

Arutlemiseks selle üle, kuidas õpilased maailma mõistavad

Mõelge kooli tähistavatele sümbolitele (nt midagi, mis sümboliseerib õppimist). Joonistage need paberile ning asetage sümbolid põrandale või seinale.

Iga õpilane joonistab sümboli, mis tähistab tema kodupiirkonda  ning asetab selle kooli sümboli suhtes sobivasse kohta.

Joonistage sümboleid, mis tähistavad naabruskonnast kaugemale jäävaid kohti, millega õpilased seotud on – nt kohad, kuhu on reisitud või teised riigid, kus elavad sõbrad või sugulased. Asetage ka need põrandal või seinal kooli suhtes sobivasse asukohta.

Pärast maailma sümbolitega kaardistamist selgitage neist kõigi tähendust ning küsige järgnevaid küsimusi: Millest me rääkisime? Mida õppisime? Mida võiks kaardile veel lisada? Mille poolest see kaart kasulik on? Kellele kaart kuulub?

 

3. Inimeste mõjutamine

Mõjutamise peale mõtlemiseks ja selle analüüsimiseks

Arutlege, mida tähendab „mõjutamine“, st kellegi mõtlemise ja käitumise suunamine.

Joonistage ämblikdiagramm inimestest, kes teid mõjutavad, nt üksikisikud nagu vanemad ja sõbrad,  ja ka inimrühmad nagu bändid ja organisatsioonid. Kirjutage oma nimi paberi keskele ning ühendage see joonte abil teiste inimeste nimedega. Joone pikkus sümboliseerib seda, kuivõrd inimene teid mõjutab: lühike joon tähistab suurt mõju, kuna mõjutaja on teile lähemal, pikk joon väiksemat mõju, sest mõjutaja jääb kaugemale.

Kirjutage iga joone peale, kuidas mainitud inimene teid mõjutab, nt „Ema mõjutab mind rääkides mulle, et pean korralikult sööma“.

Joonistage teine ämblikdiagramm inimestest, keda teie mõjutate, kirjutades kõige lähemale nende nimed, keda mõjutate kõige enam, kaugemale need, keda mõjutate vähem.

Võrdle kaht diagrammi otsides sarnasusi ja erinevusi. Kas inimesed keda teie mõjutate on samad, kes teidki mõjutavad? Võrrelge diagramme teiste klassikaaslastega: kas teil on kõigil sama palju mõju?

Arutlege, kuidas diagrammidel olevad inimesed võiksid teineteist mõjutada ning tõmmake vastavad jooned. Diagramm hakkab muutuma ämblikuvõrguks.

 

4. Kohalikust võimust globaalseks

Mõjutamise ja kohaliku ning globaalse võimu üle arutlemiseks ning nende analüüsimiseks

Mõelge mõjutamise ja võimu erinevuste peale. Mõtelge inimeste peale, kes teid mõjutavad ja inimeste peale, kel on kohalikul, rahvuslikul ja üleilmsel tasandil teie üle võimu. Esitage tulemused Töölehel 1a või kleepige kommentaaridega märkmepaberid seinale või põrandale joonistatud suurtesse ringidesse.

Arvutage välja inimeste arv, kes teid mõjutavad ning nende arv, kel on teie üle võimu kohalikul, rahvuslikul või üleilmsel tasandil. Arutlege tulemuste üle. On need ootuspärased? Kas mõned nimed korduvad mitmes ringis?  Mida see tähendab?

Korrake sama tegevust keskendudes inimestele, keda teie mõjutate ning kelle üle omate võimu. Kasutades teist värvi pastakat lisage ka see töölehele. Lisage töölehele selgitav legend.

 
 

5. Aktiivse maailmakodaniku uuring

Arutlemiseks aktiivse maailmakodaniku omaduste üle

Õpilased võivad Aktiivse maailmakodaniku uuringu (Tööleht 1b) läbida Maailmakodanikuks! protsessi alguses või lõpus. Õpilased võivad seda kasutada ka teineteise või klassiväliselt teiste inimeste intervjueerimiseks.  Võrrelge tulemusi ning tehke sellest ettekanded.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REEGLITE KEHTESTAMINE

Enne rühmatöö või arutelu alustamist on oluline leppida kokku reeglites, näiteks, et arvesse võetakse kõigi arvamust, kuulatakse tähelepanelikult, ollakse lugupidav. Reegleid võivad välja pakkuda nii õpilased kui õpetaja. Pärast iga reegli osas kokkuleppimist valitakse märk, mis seda visuaalselt tähistab. Ühine reeglite kehtestamine muudab need õpilastele tõsiseltvõetavamaks. Reegleid võib protsessi käigus muuta või lisada, ning sobivatel hetkedel võib nendele viidata.

 

VÄÄRTUSHINNANGUD JA HOIAKUD

On väga oluline, et õpetajad arvestaksid enda isikliku arvamuse, väärtuste ja hoiakutega kui osaga protsessist, mis julgustab õpilasi nende väärtuseid avastama.  Õpetaja isiklike hoiakutega arvestamine lihtsustab arutelusid teemadel, mis õpilaste huvide ning kogemustega tihedalt seostuvad.

Back