Töötuba alternatiivsetest majandusmudelitest „Võrdsem maailm on võimalik!“

Tegemist on tervikliku töötoaga gümnaasiumiastme õpilastele, mis paneb noored mõtisklema majandusliku ebavõrdsuse ja selle põhjuste üle nii Eestis kui ka maailmas.

Töötoas arutletakse solidaarmajanduse ja lineaarmajanduse erinevuste üle, analüüsitakse kriitliselt tänapäeval levinud majandusmudelite kitsaskohti ning tutvustatakse alternatiive, nagu ringmajandus, taas- ja uuskasutus, kogukonnapõhine majandamine, õiglane kaubandus, arengukoostöö jt.

Töötoa juurde kuuluvad töölehed, lingid, solidaarmajanduse infomaterjal ja juhised läbiviijale.

Läbivad teemad on elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja kestlik areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Töötoa kestus on kaks akadeemilist tundi.

Tutvu töötoa läbiviimise juhendiga.

Uuri rohkem projektist SIIN

Töötuba on valminud projekti „Digitaalsed õpimärgid ja õiglasem maailmamajandus – maailmahariduse tõhustamine Eesti koolides“ raames Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Töötoas kasutatud materjalide valmimist kaasrahastas Euroopa Komisjon projektist „Sotsiaal- ja solidaarmajandus: mõistlik lähenemine arengule ja jätkusuutlikkusele“. Tegevuste eest vastutab MTÜ Mondo ja need ei pruugi  kajastada Euroopa Liidu ega Välisministeeriumi ametlikke seisukohti.

Back