Seksuaalvägivald – Sunitha Krishnan

Seksuaalvägivald – Sunitha Krishnan

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Eesti keele II kursus „Meedia ja mõjutamine”, teema „Mõjutamine”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid: meedia” ja „Inimõigused”
ÕPITULEMUSED: Õpilane…
• tunneb ära demagoogia ja manipulatsioonivõtteid;
• oskab leida meediatekstidest keelelise mõjutamise näiteid;
• eristab fakti arvamusest.
TUNNI PIKKUS: 2 x 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”

Назад