Kolmas samm: Otsige lisainfot!


Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt59146/domeenid/www.mondo.org.ee/maailmakool/wp-includes/media.php on line 1745

Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt59146/domeenid/www.mondo.org.ee/maailmakool/wp-includes/media.php on line 1745

Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt59146/domeenid/www.mondo.org.ee/maailmakool/wp-includes/media.php on line 1745

Kolmanda sammuna viivad õpilased end valitud probleemiga paremini kurssi. Et õpilased saaksid valida tegevused, mida probleemse olukorra parandamiseks läbi viia, on neil tarvis probleemi kohalike ja globaalsete aspektide kohta detailset lisainfot.

Kolmanda sammu eesmärgid:

  • võimaldada õpilastel uurida probleemi peamisi omadusi, selle põhjustajaid, mõjusid ja võimalikke lahendusi;
  • arendada ja laiendada uurimise ja küsimise põhiseid oskusi – objektiivne ja delikaatne teemade uurimine; erineva päritoluga informatsiooni analüüsimine ja hindamine; kokkuvõtete tegemine ja nende kaitsmine;
  • arendada suhtlusoskust – panustamine rühma ja klassi diskussioonidesse ning osalemine debattides;
  • arendada oskust osaleda –  arvestamine teiste inimeste väärtuste ja hoiakutega.

1. Teemapuu

Probleemi põhjustajate, mõjude ja lahenduste uurimine

Visandage puu. Kirjutage puu tüvele valitud probleem, juurtele probleemi põhjustaja, okstele probleemi mõjud ning puu viljadele probleemi võimalikud lahendused. Enne täpsustava uurimuse läbi viimist aitab puu visualiseerida seda, mida õpilased juba teavad. Sama meetodi kordamine pärast uurimuse läbi viimist aitab visualiseerida tehtud töö tulemusi.

Arutlege järgnevate küsimuste üle: Kui kasulik on puu probleemi mõistmiseks? Milline puu osa on kõige kasulikum? Kas probleemi esitamiseks on veel võimalusi? Kas mõned lahendused on teistest olulisemad?

Puid võib kasutada mitmel erineval viisil (vt neljandas sammus Tegevuspuud ja Planeerimispuud). Probleemi tausta saab avada ka läbi jõe kujundi: probleemi põhjuseid saab kujutada näiteks lisajõgedena, tähtsaid sündmusi sümboliseerida üleujutuste või koskedena.

2. Teemakompass

Probleemi poliitiliste, majanduslike, ühiskondlike ja keskkondlike aspektide uurimine

Maailmakodanikuks! 3a.jpg

Kirjutage probleem (Tööleht 3a) keskele ning vastake selle ümber olevatele küsimustele. Meetodit võib kasutada enne teema kohta täiendava uurimuse läbi viimist ja/või pärast seda.

Võrrelge vastuseid teiste õpilastega ning vajadusel täiendage töölehte.

Tegevus põhineb Birminghami Maailmahariduskeskuse poolt väljatöötatud Rooskompassi meetodil.

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Uurimuse mõttekaart

Tegevus avastamaks, mida õpilased juba teavad ning mida võiksid veel teada saada

Maailmakodanikuks! Mõttekaart1

Esita valitud teema mõttekaardina. Kirjuta teema lehekülje keskele, viige läbi ajurünnak teemaga seotud sõnadeks ning paigutage need mõttekaardile. Ühenda sõnad.

Märkige mõttekaardile, milliste teemade kohta on tarvis  lisainfot. Loodud mõttekaarti saab kasutada uurimuse alusena.

Maailmakodanikuks! 3b.jpgUurimuse planeerimiseks kasutage töölehte 3b. Et kirjutatut saaks muuta, täitke seda hariliku pliiatsiga või kasutage märkmepabereid. Kasutage tabelit jooksvalt kogu uurimuse ajal lisades vajadusel uut informatsiooni ja allikaid.

Arutlege järgnevate küsimuste üle: Kas uurimusega leitud informatsioon on kasulik? On see korrektne? Kes on raamatu või kodulehe autor? Kas informatsioon võib olla kallutatud?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Internetiotsing

Tegevus veebilehtede uurimiseks

Maailmakodanikuks! 3c.jpgKasutage Töölehte 3c. Mõelge järgnevale:
Kas informatsioon on igal veebilehel sama?
Kas esineb erinevusi? Miks see nii on?
Kes on veebilehe omanik?
Kas leiate tõendeid, mis viitaks info kallutatusele?
Kas teate mõnd veebilehte, mis kirjeldaks maailma teistmoodi?

 

5. „Stopp! ja mõtle“ etendus

Välja selgitamine, kuidas inimesed probleemi suhtuvad

Valmistage ette rollimäng probleemiga seotud tüüpilisel teemal ning kandke see ette.

Publik hüüab keset ettekannet vabalt valitud rollimängu tegelasele „Stopp! ja mõtle, Saara!“, kasutades rollimängu tegelase nime. Tegelane peab selle peale seiskuma ning teistele kirjeldama, mida ta sel hetkel karakterina mõtles. Rollimängu on võimalik korrata, et mängida läbi erinevaid stsenaariume.

6. Probleemi üle argumenteerimine

Probleemi poolt- ja vastuargumentide uurimine

Maailmakodanikuks! 3d.jpgOtsige argumente probleemi poolt ja vastu. Kirjutage need Töölehel 3d kastidesse. Võtke arvesse kõiki argumente ning kirjutage lehekülje all olevasse kasti kokkuvõte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Uurimuse raam

Uurimuse tulemuste esitamine

Maailmakodanikuks! 3e.jpgEsitage uurimuse tulemused ja informatsiooniallikad Töölehel 3e. Tehke selle põhjal suuline või kirjalik ettekanne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohaliku ja globaalse tasandi sidumine

Probleemide globaalset dimensiooni on raske sisse tuua ilma, et see tunduks olevat ebaloomulikult peale surutud. Katsuge vältida väiteid nagu „Me peame seda oluliseks“, mis tekitavad mulje, nagu initsiatiiv poleks tulnud õpilastelt. Globaalse dimensiooni sissetoomine peaks olema loovam ning seda võib teha läbi „Teemakompassi“ sarnaste tegevuste. Selle sarnased tegevused aitavad õpilastel endil kohaliku ja globaalse vahelisi seoseid luua. Globaalseid dimensioone võib sisse tuua ka järgnevate tegevuste abil:

–        otsides näiteid sellest, kuidas õpilased mängivad rolli ühiskonna liikmetena oma klassis, piirkondlikul, rahvuslikul, ja üleilmsel tasandil;

–        uurides erinevatel tasanditel kodanikuks olemise eeliseid ja puuduseid;

–        arutledes, kas kohalikel tegevustel võib olla globaalne mõju ning vastupidi.

Vastuoluliste teemadega tegelemine

Vastuoluliste teemadega tegelemine võib muuta õppetöö äärmiselt oluliseks ja stimuleerivaks. Maailmale lähenetakse uudselt, uuritakse  valitsevaid arvamusi ja nende allikaid, keskendutakse vähetuntud  või seni tähelepanuta jäänud vaatenurkadele ning suhtutakse kriitiliselt väärtustesse ja veendumustesse, mida on seni peetud iseenesest mõistetavaks.

Vastuoluliste teemadega tegelemine eeldab kogu meeskonnalt ühtset ja püsivat lähenemist. Arvesse tasub võtta järgnevat:
– Otsustage juba enne protsessi algust, millised teemad (kui üldse mõni) ületavad piiri. Näiteks võib selle otsuse tegemisel toetuda kooli senistele poliitikatele.
-Julgustage õpilasi uurima teema tausta ja selle erinevaid aspekte laialt. Pidage meeles, et arutelud ei pea jõudma kokkuvõtete või klassi ühtse arusaamani.

Taustainfo

Detailne ja laialdane taustainformatsioon probleemi kohta on ülimalt oluline. Erineva allikaga informatsiooni uurimine ja analüüsimine aitab õpilastel hinnata probleemide mitmekülgsust ning keerukust. Detailne probleemidesse süvenemine muudab õpilased teema suhtes enesekindlamaks, see laiendab nende endi arusaama ning nad võivad mõjutada ka teiste inimeste arvamust.

Põhjused ja lahendused

Probleemide põhjuste ja lahendustega tegeledes on oluline vältida olukordade liigset lihtsustamist. Näiteks kui naabruskonnas on kellegi majja sisse murtud, on karmimate seaduste kehtestamine liialt lühinägelik lahendus; samuti on seda terrorirünnaku lahendamine kurjategijate ja tema kaaslaste hävitamisega. Põhjuseid ja lahendusi otsides tuleks astuda n-ö sammuke tagasi, vaadata laiemat pilti ning võtta arvesse kõiki probleemi külgi. Viljakate lahendusteni võib viia keskendumine sellele, kuidas õpilased saaksid probleeme mõjutada.

Назад