Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” 2019

See konkurss on lõppenud. Tutvu konkursi tulemustega SIIN.

Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” on 4. veebruarist 31. detsembrini 2019 toimuv MTÜ Mondo eestvedamisel koostöös Tartu Ülikooli Miljon+ projektiga maailmahariduse teemaline Vikipeedia artikli, õpilasuurimuse ja praktilise töö konkurss.

Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” on ellu kutsutud, et leida ja tunnustada Eesti koolides kirjutatud maailmahariduse teemalisi õpilasuurimusi ja praktilisi töid ning suurendada maailmahariduslike, humanitaarabi ja arengukoostöö valdkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias. Tulemusena loodame saavutada paremat globaalset kirjaoskust, laiema avalikkuse suuremat teadlikkust ÜRO kestliku arengu eesmärkidest 20152030 ning maailma kestliku arengu eesmärkidest üldisemalt.

 

Kes saab osaleda?

Konkursil saavad osaleda gümnaasiumiastme, sh kutsekoolide õpilased, kes on 2018/19. õppeaastal kaitsnud* õpilasuurimuse või praktilise töö maailmahariduse teemal ning oma töö teemal täiendanud eestikeelset Vikipeediat vähemalt 2500 tähemärgiga (koos tühikutega, viited pole sisse arvestatud).

*konkursile kvalifitseeruvad ka tööd, mille on juhendaja enne 1. detsembrit 2019 heaks kiitnud ja 2019/20. õppeaastal kaitsmisele lubanud. 

 

Mida peab osalemiseks tegema?

  1. Registreeru konkursile hiljemalt 30. novembrini 2019 SIIN;
  2. Kirjuta oma uurimisteemal Vikipeediasse uus artikkel või täienda olemasolevat (mõlemal juhul min 2500 tm). Abi saad “Vikipeedia artikli vormistamise” videojuhendist või Miljon+ meeskonnalt;
  3. Hiljemalt 31. detsembril 2019 saada aadressile viktoria@mondo.org.ee:
   • Oma kaitstud õpilasuurimus või praktiline töö (doc-formaadis)
   • Juhendaja kaaskiri
   • Viide Vikipeedia artikli(te)le, mida oled loonud või täiendanud (täiendamise puhul ka Vikipeedia kasutajanimi)
  4.  Oota põnevusega jaanuari 2020, mil konkursi võitjad välja kuulutatakse!

Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon selgitab välja parimad autorid, keda premeeritakse auhinnaga. Võitjad kuulutatakse välja jaanuaris 2020. 

Hindamiskomisjoni kuuluvad:

  • Diana Tamm, MTÜ Mondo;
  • Madli Kumpas, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon;
  • Sirli Zupping, Tartu Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium;
  • Ivo Kruusamägi, vikipedist.

Hindamiskriteeriumid

Maailmahariduslikud kriteeriumid:

  • Töö aktuaalsus: valitud on Eesti ühiskonnas ja globaalselt praegusel ajahetkel oluline teema, töös on viidatud värsketele allikatele (max 3 p);
  • Töö uuenduslikkus: autor läheneb probleemi kirjeldamisele või lahendamisele uuenduslikult ja loovalt (max 3 p);
  • Töö seotus ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja tegevustega (max 3 p);
  • Töös on kasutatud viiteid ja näiteid MTÜ Mondo tegevustest või materjalidest (max 1 p).

Vikipeedia artiklit hinnatakse eraldi ja selle eest on võimalik saada kuni 5 punkti.

Komisjon lähtub järgmistest kriteeriumidest:

  • Kui soovitud teemal polnud Vikipeedias artiklit, siis on õpilane alustanud uut artiklit (min 2500 tm koos tühikutega; viited pole sisse arvestatud).
  • Kui soovitud teemal oli Vikipeedias artikkel olemas, siis on õpilane seda täiendanud (min 2500 tm koos tühikutega; viited pole sisse arvestatud).
  • Õpilane on artikli koostamisel lähtunud Vikipeedia kvaliteedikriteeriumidest (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
  • Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele on viidatud. Võib kasutada ka võõrkeelseid allikmaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid kindlasti tuleks sellisel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Võõrkeelsele vikiartiklile ei viidata, vaid kasutatakse selle viiteid.
  • Allika sõna-sõnalt kopeerimine ehk plagiaat on keelatud ja toob kohe kaasa võistluselt  diskvalifitseerimise.
  • Soovituslik on lasta emakeeleõpetajal artikkel keeleliselt üle kontrollida.

Auhinnad

Peaauhinnaks parimale autorile on õppereis Ugandasse 2020. aasta alguses! 

Lisaauhind Tartu Ülikooli Miljon+ meeskonnalt.

 

Mis on õpilasuurimus ja praktiline töö?

Õpilasuurimus on õpilas(t)e ette valmistatud kirjalik töö õppekava raames. Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles.

Praktiline töö on õpilas(t)e loodud teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte õppekava raames. Kirjalik kokkuvõte avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldab kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi ja töö tulemust.

Allikas: Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord

MTÜ Mondo õpilaskonkursile oodatakse õpilasuurimust või praktilist tööd ja selle põhjal kirjutatud või täiendatud Vikipeedia artiklit (min 2500 tm koos tühikutega; viited pole sisse arvestatud).

 

Millised on maailmahariduslikud teemad?

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Maailmahariduse teemasid toetavad 17 kestliku arengu eesmärki, mille teemad on vaesus, näljahäda, tervis ja heaolu, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi ja sanitaaria, jätkusuutlik energia, tööhõive ja majanduskasv, tööstus, uuendus ja taristu, ebavõrdsuse vähendamine, jätkusuutlikud linnad ja asumid, säästev tootmine ja tarbimine, kliimamuutused, ookeanid ja mereressursid, maa ökosüsteemid, rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid ning üleilmne koostöö.

 

Toetajad

Konkurss ja Uganda õppereis toimuvad Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi projekti “Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames. Õppereisi rahastab osaliselt ka Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelise toetusega. Konkurssi toetavad ekspertarvamusega UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, Tartu Ülikooli Miljon+ meeskond ja MTÜ Wikimedia Eesti.

 

Kontaktid

Konkursiga seotud küsimustele vastab Viktoria Rudenko (viktoria@mondo.org.ee), Vikipeedia artiklitega seotud küsimustele Sirli Zupping (sirli.zupping@ut.ee).