Mondo noortekonkurss kliimamuutustest ja rändest 2021/2022

MTÜ Mondo kutsub 15-19-aastaseid Eestis elavaid noori osalema rände ja/või kliimamuutuste teemalisel konkursil.

Registreerumine: https://bit.ly/3r3ICNp 

Me elame kliimamuutuste- ja rahvusvahelise rände ajastul. Temperatuuri tõus põhjustab katastroofilist mõju meie elukeskkonnale ning üha enam inimesi on sunnitud oma kodudest põgenema kas keskkonnatingimuste halvenemise või konfliktide ja tagakiusamise tõttu. Teisalt on kliimamuutustele tähelepanu pööramine ning turvaliste rändekogemuste tagamine võimaluseks suurte ülemaailmsete muutuste loomisel. Tihti on keeruline otsustada, kuidas me selliste suurte muutustega suhestume – mida me märkame ja tunneme, kuidas reageerime ja milliseid muutusi ise loome. Kutsume noori neil teemadel mõtisklema, arutlema ja ennast väljendama.

        Kuidas kliimamuutused sinu elu mõjutavad, kuidas mõjutavad teisi maailma elanikke?
        Mida me peaksime tegema kliimakriisi pidurdamiseks?
        Kuidas tuua teadmine kliimamuutuste tõsidusest kõigi inimesteni?
        Milline on meie maailm paarikümne aasta pärast? Millist tulevikku sa tahad?
        Kuidas näeb välja ränne 21. sajandil?
        Millised võiksid olla turvalised rändeteekonnad?
        Milline on rände mõju meie kultuurile ja ühiskonnale?
        Kuidas saame olla ise toeks sisserändajatele?

Konkursil on kaks teemat – kliimamuutused ja ränne, mida võib ka käsitleda koos, ning kaks formaati – loovtöö või praktiline töö.

Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi, tänavakunstiteose, lavastuse, lühijutu, kudumi, luuletuse vms-ga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1-2-leheküljelist selgitust kontseptsiooni kohta ja tööprotsessi kirjeldust. Konkursitöö võib teostada ka 2-3 liikmeliste gruppidena.

Praktilise tööna võib õpilane kas üksi või kuni 3-liikmelise grupiga korraldada rände või kliimamuutuste teemalise tegevuse. Selleks võib olla filmiõhtu või debatt, aga ka flashmob, kontsert, podcast, avalik väljaastumine vmt. Oluline on, et tegevus kaasab teisi noori ning tekitab diskussiooni. Konkursile saab esitada korraldatud tegevuse kontseptsiooni, kokkuvõtte toimunud tegevus(te)st ning pildi- ja videomaterjali. 

Konkursile esitatud tööd peavad olema valminud või teostatud perioodil 1.05.2021-31.01.2022. Konkursile võib esitada üldhariduskoolis tehtud praktilisi- ja loovtöid.

Kõigil registreerunutel on võimalik 2021.a sügise jooksul osaleda veebinaridel ja inspiratsioonikohtumistel, et oma konkursitööd paremini ette valmistada.

Konkursi võitjatele on auhinnaks osalemine rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World 2022. a märtsis Prahas või 2022. a suvel Austrias toimuvas noorte kliimalaagris. 

Töö esitamise tähtaeg 31. jaanuar 2022, konkursi täpsemad tingimused on allpool.

Lisainfo ja tööde esitamine:
konkurss@mondo.org.ee


Ajajoon

 • 31. jaanuar 2022 tööde esitamise tähtaeg
 • 15. veebruar 2022 võitjate väljakuulutamine
 • 2022 kevad-suvi auhinnareiside toimumine

Konkursi tingimused

 1. MTÜ Mondo (edaspidi: korraldaja) korraldab kliimamuutuste ja rände teemalise loovkonkursi noortele (edaspidi: konkurss). Konkursi tingimustes reguleeritakse konkursi eesmärgid, konkursi käik, tööde vormistamise ja esitamise nõuded, samuti hindamise ning tulemustest teavitamise kord.
 2. Konkursil võivad osaleda 15–19-aastased Eestis elavad noored. Osaleda saavad ka 20-aastased noored, kui nad õpivad gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.
 3. Konkursil osaleja ülesanne on anda edasi enda kui noore inimese mõtteid, tundeid ja suhtumist kliimamuutustesse ja/või rändesse, kasutades selleks loovaid vahendeid. Kui osaleja valib formaadiks rände või kliimamuutuste teemalise tegevuse korraldamise, on tema ülesanne viia ellu üritus, mis võimaldab noortel valitud teema üle rahumeelselt ja argumenteeritult arutada või tõstab üritus noorte teadlikkust valitud teemal või annab noortele võimaluse sel teemal kaasa rääkida.
 4. Iga osaleja võib esitada konkursile maksimaalselt ühe individuaalse ja ühe grupitööna teostatud konkursitöö.
 5. Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi (kuni 10 minutit), koomiksi, tänavakunstiteose, lühilavastuse, lühijutu, kudumi, luuletuse vms-ga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1-2-leheküljelist tööprotsessi kirjeldust ja kontseptsiooni selgitust eesti, vene või inglise keeles. Praktilise töö formaat on samuti avatud: näiteks võib korraldada rände või kliimamuutuste teemalise debati, flashmobi, kontserdi, podcasti, avaliku väljaastumise vmt. Oluline on, et tegevus kaasab teisi noori ning tekitab diskussiooni. Konkursile tuleb esitada korraldatud tegevuse kontseptsioon, kokkuvõte ja analüüs toimunud tegevus(te)st, ülevaade kajastusest (sotsiaal)meedias ning pildi- ja videomaterjal üritusest. 
 6. Konkursitöö võib teostada individuaalselt või 2-3-liikmeliste gruppidena.
 7. Soovituslik on konkursile eelregistreeruda täites eelregistreerumise vormi. Eelregistreerumine ei kohusta konkursitööd esitama, samuti saab konkursil osaleda ka ilma eelregistreerumata.  
 8. Töö koos selgitava tekstiga tuleb esitada konkursi korraldajatele hiljemalt 31. jaanuariks 2022 saates selle elektroonselt või lingina e-posti aadressile konkurss@mondo.org.ee. Füüsilisi objekte žürii vastu ei võta, soovitame teosed üles pildistada või salvestada videona ning edastada elektroonselt. Konkursil osaleja kohustub säilitama konkursitöö originaali 30. juunini 2022.
 9. Töö esitamisel tuleb märkida autori(te) ees- ja perekonnanimi(nimed), sünniaeg(ajad), haridusasutus(ed) ja klass(id), telefoninumber(numbrid), aadress ning e-posti aadress, töö juhendaja ja tema kontaktid (kui on).
 10. Töö esitamisega kinnitab ja nõustub osaleja või tema seaduslik esindaja, kui osaleja vanus on alla 18 aasta, et:
  10.1. töö on loodud iseseisvalt, mujalt võetud andmete ja teabe autor ja allikas on töös nimetatud, tööd ei ole eelnevalt esitatud muule konkursile;
  10.2. korraldajad võivad töö autorile viidates kasutada tööd täies mahus või selle üksikuid osi korraldajate vajadusteks ilma autoriga kooskõlastamata, sealhulgas panna näitusele, fikseerida fotodel, avaldada mistahes massiteabevahendites või sotsiaalvõrgustikes piiramata ulatuses ja ajavahemikul Eestis ning väljaspool Eesti piire.
 11. Tööde hindamisel võetakse arvesse nende vastavust konkursitingimuste nõuetele. Loovtööde puhul hinnatakse autori(te) loovat ideed, töö originaalsust, teostuse kvaliteeti, sõnumi mõju ja töö vastavust konkursi eesmärgile. Praktiliste tööde puhul hinnatakse korraldatud sündmuse sisulist kvaliteeti, kooli ja kogukonna kaasatust ning mõjusat ja sisulist teemakäsitlust.
 12. Konkursile esitatud töid hindab korraldajate moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kaasatakse vajadusel ka väliseid eksperte. Hindamiskomisjon valib võidutööd hiljemalt 15. veebruariks 2022. 
 13. Võitjaid teavitatakse telefoni või e-posti teel, kui hindamiskomisjon on otsuse langetanud. Samuti avaldatakse konkursi tulemused veebilehel maailmakool.ee
 14. Konkursil valitakse välja üks võidutöö loovtööde ja teine praktiliste tööde kategoorias. Võidutöö autoritele on auhinnaks võimalus osaleda suvel 2022.aastal Austrias toimuvas noorte kliimalaagris või One World filmifestivalil Tšehhis 2022. aastal. Noorte kliimalaagris osalemiseks peab olema täisealine, One World filmifestivalil saab eestkostja nõusolekul ning koos korraldaja poolse saatjaga osaleda ka alaealine noor. Osalemis- ja reisikulud katab MTÜ Mondo projektist 1Planet4All, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest. Kui korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel ei ole nimetatud auhindade väljaandmine võimalik, siis on korraldajatel õigus välja anda asendusauhinnad. 
 15. Korraldajatel on õigus anda välja lisaauhindu.
 16. Korraldajatel on õigus jätta auhind(auhinnad) välja andmata, kui hindamiskomisjon ei tuvasta konkursi kriteeriumitele vastavaid või võiduväärilisi konkursitöid. 
 17. Konkursi kohta saab lisateavet konkurss@mondo.org.ee või telefonilt 677 5445.

Konkurss viiakse ellu MTÜ Mondo projektide 1Planet4All ja Jagatud teekonnad raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest, Kultuuriministeerium ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.